Ondersteunde commandoregelparameters

Algemeen

--pretend (of --dry-run of -p)

kdesrc-build zal door het update en bouwproces gaan, maar in plaats van enige actie voor het updaten en bouwen daadwerkelijk uit te voeren, zal het de uitvoer tonen van wat het script zou hebben gedaan (b.v. welke commando's uit te voeren, welke algemene stappen zijn genomen, enz.).

Opmerking

Eenvoudige alleen-lezen commando's (zoals het lezen van bestandsinformatie) worden nog steeds uitgevoerd om de uitvoer meer relevant te maken (zoals het correct simuleren of broncode uitgecheckt of upgedate kan worden).

Belangrijk

Voor deze optie is het nodig dat sommige benodigde metadata beschikbaar is, wat normaal gesproken automatisch gedownload is,maar downloads zijn in de pretend modus uitgeschakeld. Als u nog nooit kdesrc-build eerder heeft gebruikt (en daarom deze metadata niet heeft), dan moet u eerst kdesrc-build --metadata-only opstarten om eerst de benodigde metadata te downloaden.

--include-dependencies (of -d), --no-include-dependencies (of -D)

Deze optie veroorzaakt dat kdesrc-build automatisch andere KDE en Qt™ modulen invoegt in het bouwen, indien vereist voor de modulen die u hebt gevaagd om te bouwen op de opdrachtregel of in uw configuratiebestand.

De modulen die zijn toegevoegd zijn zoals opgenomen in de broncode van het KDE beheersysteem. Zie de paragraaf met de naam “De officiële database voor KDE-modulen”.

Het corresponderende configuratiebestandsoptie is include-dependencies.

Deze optie is standaard ingeschakeld.

--ignore-modules (of -!) module [module ...]

Neem niet de modulen mee die in de rest van de commandoregel worden doorgegeven in het bijwerken/bouwprocess (dit is handig als u de meeste modulen in uw configuratiebestand wilt bouwen en alleen een paar overslaan).

Merk op dat deze optie de configuratie-optie ignore-modules in de globale sectie niet overschrijft. In plaats daarvan, deze achtervoegt.

--run (of --start-program) [-e|--exec name] [-f|--fork] program [parameters ...]

Deze optie interpreteert het volgende item op de commandoregel als een uit te voeren programma en kdesrc-build zal dan het inlezen van het configuratiebestand beëindigen, lees het bestand (met source) prefix.sh om de omgevingsvariabelen toe te passen en start daarna het opgegeven programma.

--revision id

Deze optie zorgt ervoor dat kdesrc-build voor elke Git module een specifieke genummerde revisie uitcheckt, daarmee alle voor deze modules ingestelde branch, tag, of revision optie's overschrijvent.

Deze optie is waarschijnlijk geen good idee, en is alleen ondersteund vanwege compatibiliteit met oudere versies van het script.

--delete-my-patches, --no-delete-my-patches

Deze optie zorgt er voor dat kdesrc-build de mappen met broncode verwijdert waarin gebruikersdata kan voorkomen, zodat de module opnieuw kan worden gedownload. Dit is normaal gesproken alleen zinnig voor KDE-ontwikkelaars (die wellicht lokaal wijzigingen hebben die verwijderd zouden kunnen worden).

Normaal gesproken heeft u deze optie niet nodig, kdesrc-build zal vragen om opnieuw te worden gestart als dat nodig is.

--delete-my-settings, --no-delete-my-settings

Deze optie gebruikt u om kdesrc-build bestaande bestanden waarin gebruikersdata kan voorkomen te laten overschrijven.

Dit wordt op dit moment alleen gebruikt voor de xsession setup van de login manager. Normaal gesproken heeft u deze optie niet nodig, kdesrc-build zal vragen om opnieuw te worden gestart als dat nodig is.

--<option-name> value

U kunt dit gebruiken om een optie in uw configuratiebestand voor elke module te overschrijven. Bijvoorbeeld, om de optie log-dir te overschrijven, zou u kunnen doen: --log-dir/path/to/dir.

Opmerking

U kunt deze functionaliteit alleen gebruiken bij optie-namen die al bekend zijn in kdesrc-build, en dat ze niet al worden gebruikt bij relevante commandoregelopties. Bijvoorbeeld de optie async van het configuratiebestand heeft de specifieke commandoregelopties --async en --no-async geprefereerd door kdesrc-build.

--set-module-option-value <module-name>,<option-name>,<option-value>

U kunt dit gebruiken om een optie in uw configuratiebestand voor specifieke module te overschrijven.

Hervatten en stoppen

--resume-from (or --from or -f) module

Deze optie gebruikt u om de bouw te hervatten vanaf de opgegeven module. Specificeer geen andere modulenamen op de commandoregel.

Opmerking

Als u het updaten van broncode wilt vermijden bij het verdergaan, voeg dan naast de andere opties gewoon --no-src toe.

Zie ook: --resume-after en de paragraaf met de naam “Hervatten na een mislukte of afgebroken bouwproces”. U geeft waarschijnlijk de voorkeur aan deze commandoregelparameter als u het probleem met het bouwen heeft opgelost en wilt dat kdesrc-build verder gaat met het bouwen.

--resume-after (of --after of -a) module

Deze optie gebruikt u om de bouw te hervatten na de opgegeven module. Specificeer geen andere modulenamen op de commandoregel.

Opmerking

Als u het updaten van broncode wilt vermijden bij het verdergaan, voeg dan naast de andere opties gewoon --no-src toe.

Zie ook: --resume-from en de paragraaf met de naam “Hervatten na een mislukte of afgebroken bouwproces”. U geeft waarschijnlijk de voorkeur aan deze commandoregeloptie als u het probleem met het bouwen heeft opgelost en de module zelf heeft gebouwd en geïnstalleerd, en wilt dat kdesrc-build verder gaat met het bouwen van de volgende module.

--resume

Deze optie kan gebruikt worden om kdesrc-build uit te voeren nadat het bouwen is mislukt.

Het hervat het bouwen vanaf de module die is mislukt, met gebruik van de lijst van modules die eerder wachten om te worden gebouwd en schakelt eveneens het bijwerken van broncode en metagegevens uit. Dit is te gebruiken wanneer een eenvoudige vergissing of ontbrekende afhankelijkheid het bouwen laat mislukken. Nadat u de fout hebt gerepareerd kunt u snel terug gaan naar het bouwen van de modules die u eerder aan het bouwen was, zonder te rommelen met --resume-from en --stop-before.

--stop-before (of --until) module

Deze optie gebruikt u om het bouwproces te stoppen net voor een module normaal gesproken zou worden gebouwd.

Bijvoorbeeld, als het normale bouwproces is moduleA, moduleB, moduleC, dan zal --stop-beforemoduleB veroorzaken dat kdesrc-build alleen moduleA zal bouwen.

--stop-after (of --to) module

Deze optie gebruikt u om het bouwproces te stoppen net na een module normaal gesproken zou worden gebouwd.

Bijvoorbeeld, als het normale bouwproces is moduleA, moduleB, moduleC, dan zal --stop-aftermoduleB veroorzaken dat kdesrc-build zowel moduleA en moduleB zal bouwen.

--stop-on-failure, --no-stop-on-failure

Deze optie bestuurt of het bouwen wordt afgebroken zodra er iets mislukt. Standaard gedrag is--stop-on-failure. U kunt er overheen gaan om te proberen door te gaan met de rest van de modules in het bouwen om tijdverspilling te voorkomen in het geval er een probleem is met een enkele module.

Zie ook de optie van het configuratiebestand stop-on-failure.

--rebuild-failures

Gebruik deze optie om alleen die modules te bouwen die eerder mislukt zijn bij uitvoeren van kdesrc-build. Dit is handig als een belangrijk aantal mislukkingen optraden gemend met succesvol bouwen. Na het repareren van de oorzaken van de mislukkingen kunt u dan gemakkelijk alleen de modulen bouwen die eerder mislukten.

Opmerking

Merk op dat de lijst met eerder mislukte modules wordt gereset elke keer dat het uitvoeren van kdesrc-build eindigt met enige mislukkingen. Het wordt niet gereset door een volledig succesvol bouwen, u kunt dus met succes een paar modules bouwen en dan zal deze vlag nog steeds werken.

Informatie over modulen

--query mode

Dit commando veroorzaakt dat kdesrc-build een parameter opvraagt van de modules in de bouwlijst (ofwel doorgegeven op de commandoregel of gelezen uit het configuratiebestand), waarna het resultaat op het scherm wordt getoond (één module per regel).

Deze optie moet geleverd worden met een modus, die één van de volgende zou kunnen zijn:

  • source-dir, die zorgt dat kdesrc-build het volledige pad opgeeft waar de broncode van de module is opgeslagen.

  • build-dir, die zorgt dat kdesrc-build het volledige pad opgeeft waar het bouwproces van de broncode van de module gebeurt.

  • install-dir, die zorgt dat kdesrc-build het volledige pad opgeeft waar de module zal worden geïnstalleerd.

  • project-path, die zorgt dat kdesrc-build de locatie van de module in de hierarchy van KDE opslagruimten voor broncode opgeeft. Zie de paragraaf met de naam “De officiële database voor KDE-modulen” voor meer informatie over de hiërarchie.

  • branch, die zorgt dat kdesrc-build de opgeloste git-branch opgeeft die voor elke module zal worden gebruikt, gebaseerd op de effectieve instellingen van tag, branch en branch-group.

  • module-set, die zorgt dat kdesrc-build de naam van de module-set, die de module bevat, uitvoert. Dit kan gebruikt worden om de zsh-automatische aanvullingscache te genereren.

  • build-system, die zorgt dat kdesrc-build de naam van het bouwsysteem, die voor de module wordt gedetecteerd, uitvoert. Dit kan gebruikt worden om problemen met auto-detectie in het bouwsysteem te debuggen of bij ontwikkelen van testen voor specifieke bouwsystemen.

  • Elke optienaam die geldig zijn voor modulen in het configuratiebestand.

Bijvoorbeeld, het commando kdesrc-build --query branch kactivities kdepim zou kunnen eindigen met uitvoer als:

kactivities: master
kdepim: master
--dependency-tree

Drukt informatie over afhankelijkheden af over de modulen die gebouwd zouden worden in boomstructuurformaat (recursief). Getoonde informatie omvat ook waarvan specifieke commit/branch/tag afhankelijk is en of de afhankelijkheid zou worden gebouwd. Let op: de gegenereerde uitvoer kan behoorlijk groot worden voor toepassingen met veel afhankelijkheden.

--dependency-tree-fullpath

Drukt informatie over afhankelijkheden af over de modulen die gebouwd zouden worden in boomstructuurformaat (recursief). In formaat volledig pad. Let op: de gegenereerde uitvoer kan behoorlijk groot worden voor toepassingen met veel afhankelijkheden.

--list-installed

Geïnstalleerd modules afdrukken en eindigen. Dit kan gebruikt worden om automatisch aanvullen voor de optie --run te genereren.

Specifieke actie uitsluiten

--no-metadata (of -M)

Download niet automatisch de voor KDE git modules benodigde extra metadata. De updates van de broncode voor de modules zelf zal nog gewoon gebeuren tenzij u ook --no-src opgeeft.

Dit kan handig zijn als u frequent kdesrc-build herhaalt omdat de metadata niet vaak wijzigt. Maar merk op dat het voor veel andere functionaliteiten nodig is dat de metadata beschikbaar is. U kunt overwegen om eenmalig kdesrc-build met de optie --metadata-only te gebruiken en daarna deze optie voor de daaropvolgende runs te gebruiken.

--no-src (of -S)

Contact maken met de Git-server overslaan.

--no-build

Het bouwproces overslaan.

--no-install

Installeert niet automatisch pakketten nadat ze zijn gebouwd.

Alleen specifieke actie

--metadata-only

Voert alleen het metadata downloadproces uit. kdesrc-build doet dit normaal automatisch, maar u wilt dit wellicht handmatig doen zodat de commandoregelparameter --pretend kan werken.

--src-only (of -s)

Voert alleen het bijwerken van de broncode uit.

--build-only

Voert alleen het bouwproces uit.

--install-only

Als dit de enige commandoregelparameter is, dan probeert het alle modulen te installeren die voorkomen in log/latest/build-status. Als u commandoregelparameters specificeert na optie, dan wordt aangenomen dat dit allemaal te installeren modules zijn (zelfs als ze bij de laatste run niet succesvol gebouwd zijn).

--build-system-only

Deze optie zorgt er voor dat kdesrc-build het bouwen van een module afbreekt net voordat het commando make zou worden opgestart. Dit wordt alleen ondersteund vanwege de compatibiliteit met oudere versies, Deze functionaliteit is niet behulpzaam bij het huidige KDE build systeem.

Gedrag van bouwen

--build-when-unchanged (of --force-build), --no-build-when-unchanged (of --no-force-build)

Deze optie inschakelen schakelt expliciet het overslaan van het bouwproces uit (een optimalisatie gecontroleerd door de optie build-when-unchanged). Dit is handig om te zorgen dat kdesrc-build het bouwproces uitvoert als u iets heeft gewijzigd dat kdesrc-build niet kan controleren. Deze optie is standaard ingeschakeld.

--refresh-build (of -r)

Maakt het bouwsysteem en make opnieuw vanaf het begin aan.

--reconfigure

Start cmake (voor KDE modules) of configure (voor Qt™) opnieuw, zonder de bouwmap op te ruimen. U zou normaal gesproken dit niet hoeven te specificeren, omdat kdesrc-build het zal detecteren als u relevante optiewaarden heeft gewijzigd en automatisch de build setup opnieuw zal uitvoeren. Deze optie is wordt uitgevoerd als u --refresh-build gebruikt.

--install-dir path

Dit biedt u het wijzigen van de map waar modulen zullen worden geïnstalleerd. Deze optie houd --reconfigure in, maar het gebruik van --refresh-build kan nodig zijn.

--generate-vscode-project-config, --no-generate-vscode-project-config

Een map .vscode genereren met configuraties voor bouwen en debuggen in Visual Studio Code. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Runtime van script

--async, --no-async

Schakelt in of uit de asynchronous modus, die bijwerken van de broncode kan uitvoeren en tegelijk bouwen van modules. Indien uitgeschakeld zal het bijwerken in zijn geheel worden uitgevoerd voordat de bouw start. Deze optie uitschakelen vertraagt het gehele proces. Als u last heeft van IPC fouten tijdens het gebruik van kdesrc-build, probeer dan dit uit te schakelen en dien een bugrapport in. Deze optie is standaard ingeschakeld.

--color (of --colorful-output), --no-color (of --no-colorful-output)

Kleurrijke uitvoer in- of uitschakelen. Deze optie is standaard ingeschakeld voor interactieve terminals.

--nice (of --niceness) value

Deze waarde wijzigt de prioriteit voor de computer CPU zoals verlangt door kdesrc-build, en zou in de range van 0-20 moeten liggen. 0 is de hoogste prioriteit (omdat dat het minste nice is), 20 is de laagste prioriteit. Deze optie is standaard op 10 ingesteld.

--rc-file file

Het bestand waarvan de configuratiegegevens moeten worden ingelezen. De standaardwaarde voor deze parameter is kdesrc-buildrc (deze wordt in de huidige werkmap gezocht). Als dit bestand niet bestaat, zal ~/.config/kdesrc-buildrc ($XDG_CONFIG_HOME/kdesrc-buildrc, als $XDG_CONFIG_HOME is ingesteld) in plaats daarvan worden gebruikt. Zie ook Hoofdstuk 4, kdesrc-build configureren.

Opzet

--initial-setup

Laat kdesrc-build de eenmalige initiële instelling doen nodig om het systeem voor te bereiden om kdesrc-build te laten werken en om de nieuw geïnstalleerde KDE software uit te voeren.

Dit omvat:

  • Bekende afhankelijkheden worden geïnstalleerd (op ondersteunde Linux® distributies)

  • Vereiste omgevingsvariabelen worden aan ~/.bashrc toegevoegd

Deze optie is exact gelijk aan het gebruiken van --install-distro-packages --generate-config op hetzelfde moment. In kdesrc-build (perl implementatie) gebruikt het bovendien "--install-distro-packages-perl".

--install-distro-packages

Installeert pakketten uit de distribution (op ondersteunde Linux® distributies) nodig om het systeem voor te bereiden op gebruik van kdesrc-build en om de nieuw geïnstalleerde KDE software te draaien.

Zie ook --initial-setup

--generate-config

Genereert het configuratiebestand van kdesrc-build.

Zie ook --initial-setup

Uitvoerigheid commentaar

--debug

Schakelt de debug modus van het script in. Op dit moment houd dat in dat alle uitvoer naast dat het zoals normaal naar de log-map gaat ook naar de gewone uitvoer gaat. Daarnaast geven veel functies in de debug modus meer commentaar over wat ze aan het doen zijn.

--quiet (of --quite or -q)

Wees niet zo luidruchtig met de uitvoer. Met dit ingeschakeld zal alleen het minimum in de uitvoer te zien zijn.

--really-quiet

Alleen waarschuwingen/fouten worden getoond.

--verbose

Beschrijft uitgebreid wat er gebeurt, en wat kdesrc-build aan het doen is.

Informatie over script

--version (of -v)

Toont de programma-versie.

--help (of -h)

Toont voor dit script alleen een eenvoudige hulp.

--show-info

Toont informatie over kdesrc-build en het besturingssysteem wat nuttig kan zijn in bugrapporten of bij vragen om hulp in forums of op e-maillijsten.

--show-options-specifiers

Toon de specificatieregels (in het formaat dat GetOpts::Long accepteert) voor alle opdrachtregelopties ondersteund door het script. Dit kan gebruikt worden door ontwikkelaars, bijvoorbeeld, voor genereren van functies voor automatisch aanvullen van zsh.