Co dzieje się po połączeniu?

Uwaga: Przed nawiązaniem połączenia, upewnij się że komputer docelowy (serwer) jest dostępny w sieci, oraz czy posiada on wyłączony lub poprawnie skonfigurowany firewall.

Niezależnie od sposobu wybrania serwera, z którym ma zostać nawiązane połączenie, następną czynnością jest określenie parametrów jakości połączenia sieciowego do serwera, co przedstawiono poniżej:

Wybór szybkości połączenia Remote Desktop Connection

Dla protokołu VNC dostępne są trzy ustawienia szybkości połączenia:

  • Wysoka jakość (sieć lokalna, połączenie bezpośrednie). Jest to ustawienie domyślne. Przed ewentualnym wybraniem opcji wolniejszego połączenia należy sprawdzić, jak program się zachowuje przy tym ustawieniu.

  • Średnia jakość (DSL, połączenie kablowe, szybkie połączenie internetowe)

  • Niska jakość (modem, ISDN, wolne połączenie internetowe)

Jeżeli użytkownik zawsze używa połączenia tego samego typu może wyczyścić pole wyboru:Pokaż to okienko dialogowe ponownie dla tego serwera . Dzięki temu przy kolejnych połączeniach z tym samym serwerem pytanie o typ połączenia nie będzie więcej zadawane o ile tylko serwer zostanie nazwany w ten sam sposób. Na przykład jeżeli serwer może być identyfikowany na różne sposoby (np. za pomocą nazwy lub za adresu IP), to w przypadku użycia tej samej nazwy pytanie o typ połączenia nie zostanie zadane, natomiast w przypadku użycia innej nazwy (np. adresu IP) pytanie o typ połączenia zostanie wyświetlone.

Po wybraniu odpowiedniej szybkości połączenia, należy nacisnąć przycisk OK aby kontynuować.

Stan połączenia widoczny jest jako ikona w zakładce.

W zależności od konfiguracji serwera, może być niezbędne (i niemal zawsze jest) podanie hasła potwierdzającego tożsamość użytkownika. Program Remote Desktop Connection wyświetli okno dialogowe z pytaniem o hasło, analogiczne jak widoczne poniżej.

Remote Desktop Connection has the ability to save the password for for further connections to the same host. It uses KWallet for doing this. You need to check the Remember password (KWallet) check box if you like to use this feature.

Wprowadzanie hasła w Remote Desktop Connection

Po podaniu właściwego hasła, połączenie zostaje nawiązane, i możliwa jest obserwacja lub kontrola pulpitu znajdującego się na zdalnym komputerze.