Doel zoeken

Calligra Sheets kan worden gebruikt om algebraïsche expressies te beantwoorden, zoals x + x^2 = 4 ofwel Voor welke waarde van x is x + x-kwadraat gelijk aan 4?.

Voor dit voorbeeld zou u A2+A2*A2 in A1 kunnen invullen en dan net zo lang een waarde in A2 kunnen proberen tot het resultaat in A1 de waarde 4 voldoende benadert. Een snellere manier is Calligra Sheets automatisch de waarde te laten berekenen met behulp van Doel zoeken..., die ditzelfde automatisch doet.

Kies Doel zoeken... in het menu Gegevens. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de celverwijzing met de doelwaarde (in dit geval A1) bij Cel instellen: invult, de doelwaarde (4) bij Naar waarde: en de celverwijzing die veranderd moet worden (A2) bij Door het veranderen van cel:. Let erop dat u een beginwaarde in de cel die veranderd moet worden ingevuld moet hebben voordat u Doel zoeken... kunt uitvoeren.

Klikken op de knop Starten in het dialoogvenster Doel zoeken start de berekening. Als een antwoord is gevonden, klikt u op OK om het resultaat te accepteren of op Annuleren om de oorspronkelijke waarde te behouden.