Accessibilitat

McBride, Mike

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.20 (8 d'abril de 2021)

Accessibilitat

Introducció

Aquest mòdul està dissenyat per a ajudar als usuaris que tenen dificultats auditives o que tenen dificultats utilitzant un teclat.

El mòdul està dividit en sis pestanyes: Timbre, Tecles modificadores, Filtres de teclat i Gestos d'activació, Navegació amb el ratolí i Lector de pantalla.

Timbre

Aquest plafó està dividit en dues seccions anomenades Timbre audible i Timbre visible.

La casella de selecció de la part superior anomenada Usa el timbre del sistema, determina si ha de sonar el timbre normal del sistema. Si aquesta opció està inhabilitada, el timbre del sistema serà silenciat.

La següent casella de selecció pot reproduir un so diferent cada vegada que s'hagi de disparar el timbre del sistema. Per a activar-ho, marqueu la casella de selecció anomenada Usa un timbre personalitzat i introduïu-hi el camí complet cap al fitxer de so en el quadre de text anomenat So a reproduir. Si ho desitgeu, podeu seleccionar el botó Navega... per a navegar pel sistema de fitxers i trobar el fitxer exacte.

Per a aquells usuaris que tenen dificultats per a sentir el timbre del sistema o per als qui no tenen so al seu ordinador, el KDE ofereix un timbre visual. El qual proporcionarà un senyal visual (invertint la pantalla o il·luminant-la amb un color) quan normalment hauria de sonar el timbre del sistema.

Per a emprar el timbre visual, primer col·loqueu una marca a la casella de selecció anomenada Usa el timbre visual.

Després podeu seleccionar entre Inverteix la pantalla o Flaix de la pantalla. Si seleccioneu Inverteix la pantalla, s'invertiran tots els colors de la pantalla. Si seleccioneu Flaix de la pantalla, podreu escollir el color fent clic en el botó a la dreta d'aquesta selecció.

El botó de selecció de valors es pot emprar per a ajustar la durada del timbre visible. El valor predeterminat és de 500 ms, o mig segon.

Tecles modificadores

Aquest plafó està dividit en dues seccions anomenades Tecles apegaloses i Tecles de bloqueig.

Usa tecles apegaloses

Si aquesta opció està habilitada, l'usuari podrà prémer i deixar les tecles Maj, Alt o Ctrl i després prémer una altra tecla per a obtenir un accés ràpid (exemple: Ctrl+Alt+Supr es podria fer amb Ctrl després Alt i després Supr).

En aquesta secció també hi ha una casella de selecció anomenada Bloqueja les tecles apegaloses. Si aquesta casella de selecció està habilitada les tecles Alt, Ctrl i Maj romandran «seleccionades» fins que siguin «desseleccionades» per l'usuari.

Per exemple:

Amb Bloqueja les tecles apegaloses inhabilitada:

Si l'usuari prem la tecla Maj, després prem la tecla F. L'ordinador traduirà això com a Maj+F. Ara si l'usuari introdueix p, l'ordinador ho interpretarà com la lletra p (no majúscula).

Amb Bloqueja les tecles apegaloses habilitada:

Si l'usuari prem dues vegades la tecla Maj, després prem la tecla F, l'ordinador ho traduirà com a Maj+F. Ara, si l'usuari escriu una P, l'ordinador ho interpretarà com a la lletra P (Maj+P). Per a desseleccionar la tecla Maj, premeu-les una altra vegada.

Filtres de teclat

En aquest plafó hi ha tres seccions.

Usa tecles lentes

Si aquesta opció està habilitada, abans que la pulsació de la tecla sigui acceptada l'usuari haurà de mantenir premuda la tecla durant el temps especificat (ajustable amb el botó de selecció de valors). Aquesta és una mesura preventiva contra les pulsacions de tecles accidentals.

Usa repetició de tecles

Si s'habilita aquesta opció, l'usuari haurà d'esperar el temps especificat (configurable amb el botó de selecció de valors), abans que s'accepti la següent pulsació de tecla. Aquesta és una mesura preventiva contra les múltiples pulsacions accidentals de tecla.

Gestos d'activació

En aquest plafó hi ha tres seccions.

Gestos d'activació disposa de les següents opcions:

Usa gestos per a activar les tecles apegaloses i lentes
Aquí podeu activar els gestos del teclat disposant de les següents característiques:
Tecles de ratolí: Preu Maj+Bloq Núm
Tecles apegaloses: Premeu la tecla Maj cinc vegades consecutives
Tecles lentes: Manteniu premut Maj durant vuit segons
Desactiva les tecles apegaloses i lentes després d'un cert període d'inactivitat

Notificació disposa de les següents opcions:

Usa el timbre del sistema quan s'usi un gest per a commutar una característica d'accessibilitat
Mostra un diàleg de confirmació sempre que es commuti una característica d'accessibilitat del teclat
Si aquesta opció està marcada, el KDE mostrarà un diàleg de confirmació cada vegada que una característica d'accessibilitat del teclat sigui activada o desactivada.
Assegureu-vos que sabeu el que esteu fent si la desmarqueu, ja que la configuració d'accessibilitat del teclat sempre s'aplicarà sense confirmació.
Usa el sistema de notificació del KDE sempre que s'activi o desactivi una característica d'accessibilitat del teclat

Feu clic al botó Configura les notificacions per a obrir un diàleg que permet editar les notificacions de canvis d'estat de totes les tecles.

Navegació amb el ratolí

Aquesta pestanya us permet configurar les tecles del teclat numèric per a utilitzar-lo com a un dispositiu apuntador. Això pot ser d'utilitat quan esteu treballant sense un dispositiu apuntador, o quan no teniu cap altre ús per al teclat numèric.

Mou l'apuntador amb el teclat (usant el teclat numèric)

Per a activar el mode de ratolí amb el teclat us caldrà seleccionar la casella de selecció anomenada Mou el ratolí amb el teclat (utilitzant el teclat numèric). Una vegada fet, s'activaran les altres opcions i podreu personalitzar l'apuntador del teclat perquè es comporti de forma més adequada segons les necessitats.

Les diverses tecles sobre el teclat numèric mouen en la direcció que s'espera. Cal tenir present que podeu moure diagonalment amunt, avall, dreta i esquerra. La tecla número 5 emula un clic a un botó apuntador, típicament el botó esquerre del ratolí. Els diferents botons són emulats per la tecla / (fa de botó esquerre del ratolí), la tecla * (fa de botó mig del ratolí) i la tecla - (fa de botó dret del ratolí). Utilitzant la tecla + emulareu el doble clic. Podeu utilitzar la tecla 0 per a emular el fet de mantenir premut un botó de l'apuntador (per a arrossegar amb facilitat) i aleshores utilitzar la tecla . per a emular el fet de realitzar l'acció del botó apuntador.

Retard de l'acceleració

Aquest és el temps (en mil·lisegons) entre que es prem inicialment la tecla i el primer esdeveniment de moviment repetit per a l'acceleració de la tecla del ratolí.

Interval de repetició

Aquest és el temps en mil·lisegons entre els esdeveniments de moviment repetits per a l'acceleració de la tecla del ratolí.

Temps d'acceleració

Aquest és el temps en mil·lisegons abans que l'apuntador abasti una velocitat màxima per a l'acceleració de la tecla del ratolí.

Velocitat màxima

Aquesta és la velocitat màxima en píxels per segon que l'apuntador pot abastar per a l'acceleració de la tecla del ratolí.

Perfil d'acceleració

Aquesta és la declinació de la corba d'acceleració per a l'acceleració de la tecla del ratolí.

Lector de pantalla

Instal·la una aplicació de lector de pantalla com Orca juntament amb speech-dispatcher.

Proveu que el so de l'«speech-dispatcher» funciona utilitzant l'ordre spd-say hello en un terminal.

A més, necessiteu un sintetitzador de text a veu com ara, p. ex., espeak.

Activeu el lector de la pantalla a la casella de selecció, tanqueu i reinicieu la sessió de l'escriptori.

Per al Plasma™, assegureu-vos d'utilitzar el Menú d'aplicacions tradicional i comproveu que aquest menú tingui una drecera de teclat associada (Alt+F1). En prémer aquesta drecera, el menú s'hauria d'obrir i poder llegir navegant amb les tecles de fletxa.