Konfiguracja programu Remote Desktop Connection

Naciśnięcie przycisku UstawieniaKonfiguruj...powoduje otwarcie przedstawione poniżej okna dialogowego, które umożliwia modyfikację zachowania programu Remote Desktop Connection.

Ustawienia Remote Desktop Connection - karta ustawienia ogólne

Ustawienia Remote Desktop Connection - karta profilu ustawienia domyślne VNC

Ustawienia Remote Desktop Connection - karta profilu ustawienia domyślne RDP