Kapitel 2. Att använda KAlarm

När det körs utan kommandoradsväljare, startar KAlarm i grafiskt läge, och visar den nuvarande listan med pågående alarm.

Tips

Alla sifferrutor i KAlarm har en accelerationsfunktion. För att ändra värdet med större steg, håll nere Skift-tangenten medan du klickar på pilknapparna.

Alarmtyper

Grundfunktionerna tillgängliga från de olika alarmtyper som KAlarm tillhandahåller är:

  • Visade alarm visar antingen ett textmeddelande som du skriver in, innehållet i en text- eller bildfil eller textutmatning från ett kommando som körs när alarmet visas. Förutom att visa en av dessa texter, kan de också spela upp ljudfiler, läsa upp texten eller avge en enkel ljudsignal. Du kan också ange kommandon som ska köras innan och efter alarmmeddelandet visas.

  • Kommandoalarm kör antingen ett kommando eller ett skalskript som du kan skriva in. Ingenting visas om inte ett fel uppstår.

  • E-postalarm skickar ett brev. Ingenting visas om inte ett fel uppstår.

  • Ljudalarm spelar en ljudfil. Ingenting visas om inte ett fel uppstår.

Felhantering

Om ett fel uppstår när ett alarm utlöses, visas ett felmeddelande (om du inte tidigare har angivit att den typen av meddelande inte ska visas igen).

Om ett körningsfel uppstod den senaste gången ett kommandoalarm utlöstes, visas ett vitt utropstecken på röd botten i meddelandets färgkolumn. Detaljinformation om felet visas i ett verktygstips om du placerar markören över den raden i alarmlistan. Samma felindikeringar anges för visade alarm om ett körningsfel uppstod för ett kommando innan eller efter alarmet angivna i dialogrutan Särskilda åtgärder, förutom att färgkolumnen inte ändras till röd bakgrund.