Namn

scheduleMessage — schemalägg ett nytt alarm.

Synopsis

bool scheduleMessage(const QString& meddelande,
           const QString& startdatum_tid,
           int avbryt_försenat,
           int flaggor, 
           const QString& bg, 
           const QString& fg, 
           const QString& teckensnitt, 
           const KUrl& ljudadress, 
           int påminnelse, 
           const QString& upprepning,
           int delrepetition_intervall, 
           int delrepetition_antal)
bool scheduleMessage(const QString& meddelande, 
           const QString& startdatum_tid, 
           int avbryt_försenat, int flaggor, 
           const QString& bg, 
           const QString& fg, 
           const QString& teckensnitt, 
           const KUrl& ljudadress, 
           int påminnelse, 
           int upprepningstyp, 
           int upprepningsintervall, 
           int upprepningsantal)
bool scheduleMessage(const QString& meddelande, 
           const QString& startdatum_tid, 
           int avbryt_försenat, 
           int flaggor, 
           const QString& bg, 
           const QString& fg, 
           const QString& teckensnitt, 
           const KUrl& ljudadress, 
           int påminnelse, 
           int upprepningstyp, 
           int upprepningsintervall, 
           const QString& slut_datum_tid)

Parametrar

meddelande

Anger texten i meddelandet att schemalägga, eller om flaggor har biten DISPLAY_COMMAND, anger kommandoraden att köra för att skapa texten i meddelandet.

startdatum_tid

Anger schemalagt datum, eller datum och tid, då meddelandet ska visas. Strängen ska vara på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD [TZ] för ett alarm med bara datum (som returneras av QDate::toString(Qt::ISODate)). För ett alarm med ett datum och en tid, ska strängen vara på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM[:SS] [TZ] (som returneras av QDateTime::toString(Qt::ISODate)) eller TT:MM[:SS] [Clock] (som returneras av QTime::toString(Qt::ISODate)). Om inget datum anges, används dagens datum. Observera att ett eventuellt sekundvärde ignoreras.

Om någon tidszon inte anges, förutsätts att den lokala systemtidszonen ska användas. Om en tidszonangivelse TZ finns med, kan det vara namnet på en systemtidszon (t.ex. Europe/London), UTC som representerar tidszonen UTC, eller Clock för att använda den lokala datorns klocka och ignorera tidszoner.

avbryt_försenat

Gör att alarmet avbryts om det inte kan visas inom angivet antal minuter efter alarmets schemalagda tid. Om värdet är 0, avbryts inte alarmet oberoende av hur sent det visas.

flaggor

Anger logiskt eller av de önskade alarmflaggorna. Flaggbitarna är definierade i klassen KAlarmIface i kalarmiface.h. Observera att alla flaggbitar inte gäller meddelandealarm.

bg

Anger bakgrundsfärg för att visa meddelandet. Formatet på strängen kan vara #RRGGBB (som returneras av QColor::name()), där RR, GG och BB är tvåsiffrors hexadecimala värden för röd, grön och blå. Alternativt kan strängen vara något av de andra format som accepteras av QColor::setNamedColor(), såsom ett namn från X-färgdatabasen (t.ex. red eller steelblue). Ange strängens värde som null för att välja aktuell förvald bakgrundsfärg.

fg

Anger förgrundsfärg för att visa meddelandet. Formatet på strängen är samma som för bg, eller alternativt kan strängens värde anges som null för att välja aktuell förvald förgrundsfärg.

teckensnitt

Anger teckensnittet för att visa meddelandet. Strängens format är det som skrivs ut med QFont::toString(). Ange strängens värde som null för att använda förvalt teckensnitt för meddelanden som gäller vid tiden då meddelandet visas.

ljudadress

Anger ljudfilen som ska spelas när meddelandet visas. Ange värdet null om ingen ljudfil ska spelas.

påminnelse_minuter

Anger antal minuter i förväg innan huvudalarmet och varje upprepning (om det finns någon) som påminnelsen ska visas. Ange ett negativt värde för en påminnelse som ska visas efter huvudalarmet. Ange 0 om ingen påminnelse krävs.

upprepning

Anger en regelbunden upprepning av alarmet, med iCalendar-syntax som definieras av RFC2445. Till exempel skulle FREQ=MONTHLY;COUNT=4;INTERVAL=3;BYDAY=-1MO ange fyra upprepningar med tremånadersintervall den sista måndagen i månaden. För ett alarm som inte ska upprepas, ange en tom sträng.

upprepningstyp

Anger alarmets upprepningstyp. Tillåtna värden är MINUTELY, DAILY, WEEKLY, MONTHLY, YEARLY. Dessa definieras i klassen KAlarmIface i kalarmiface.h. Månatliga upprepningar är av typen dagen under månaden, och årliga upprepningar är av typen datum under året, där datumet i båda fall tas från väljaren startdatum_tid.

upprepningsintervall

Anger antal perioder (minuter/dagar/veckor/månader/år som anges av upprepningstyp) mellan upprepningar av alarmet.

upprepningsantal

Anger antalet gånger som alarmet ska upprepas. Ange -1 för att upprepa alarmet för evigt.

slut_datum_tid

Anger slutdatum, eller datum och tid, för alarmets upprepningar. Om startdatum_tid innehåller en tid, måste den här väljaren också innehålla en tid. Om startdatum_tid bara innehåller ett datum, måste den här väljaren också bara innehålla ett datum. Den får inte innehålla en specifikation av tidzon: samma tidzon som i startdatum_tid används för att tolka parameterns värde.

delrepetition_intervall

Anger antalet minuter mellan delrepetitioner av alarmet. Ange 0 för ingen delrepetition. Ignoreras om ingen upprepning är angiven.

delrepetition_antal

Anger antalet delrepetitioner av alarmet, inklusive ursprunglig aktivering.

Beskrivning

scheduleMessage() är ett D-Bus anrop för att schemalägga det angivna alarmmeddelandet för visning vid det angivna datumet och tiden. Det har tre former. De mest generella formen tillåter att en godtycklig upprepning anges. Använd den också för alarm som inte upprepas. De övriga formerna tillhandahåller bekväm åtkomst till en begränsad mängd upprepningstyper, den ena anger ett upprepningsantal och den andra en sluttid.

Om den schemalagda tiden (inklusive eventuella upprepningar) redan har gått ut, visar KAlarm omedelbart meddelandet (om inte värdet avbryt_försenat anger att det nu är för sent att visa alarmet, då KAlarm ignorerar begäran). Om den schemalagda tiden (eller en upprepning) är i framtiden, lägger KAlarm till alarmmeddelandet i den förvalda aktiva alarmkalendern för att visas senare.