Kapitel 5. Utvecklingsguide för KAlarm

KAlarm tillhandahåller ett gränssnitt som låter andra program begära följande funktioner:

  • schemalägg ett nytt alarm

  • avbryt ett redan schemalagt alarm

  • aktivera ett redan schemalagt alarm

  • visa dialogrutan för alarmredigering

  • Lista schemalagda alarm

Var och en av de ovannämnda funktionerna implementeras både som ett D-Bus anrop och via kommandoraden. D-Bus anrop är att föredra om KAlarm redan kör.

D-Bus gränssnitt

D-Bus anropen som beskrivs i det här dokumentet är alla implementerade i KAlarms D-Bus objektsökväg /kalarm. Gränssnittet är definierat i filerna org.kde.kalarm.kalarm.xml och kalarmiface.h.