Skapa och hantera alarm

Skapa ett nytt alarm

För att skapa ett nytt alarm, gör något av följande, och välj därefter alarmtyp i listan som visas. Det visar dialogrutan för alarmredigering som används för att ställa in alarmet.

 • Välj ArkivNytt.

 • Högerklicka på ikonen i systembrickan och välj Nytt alarm i den sammanhangsberoende menyn.

 • Högerklicka på posten i alarmlistan och välj Ny i den sammanhangsberoende menyn.

Som ett alternativ kan du skapa nya alarm förinställda från olika källor:

 • För att basera det nya alarmet på en alarmmall, följ instruktionerna i avsnittet Alarmmallar.

 • För att basera det nya alarmet på ett befintligt, markera det befintliga alarmet i listan och välj ArkivKopiera. Då visas dialogrutan för alarmredigering redan ifylld med en kopia av det markerade alarmets information.

 • För att skapa ett nytt alarm som visar befintlig e-post, dra brevet från KMail till KAlarms huvudfönster eller systembrickans ikon. Välj därefter alternativet Visningsalarm. Det visar Dialogrutan för alarmredigering med hela brevet (inklusive avsändare, mottagare, etc.) som alarmtexten.

 • För att skapa ett nytt e-postalarm för att skicka en kopia av ett befintligt brev, dra brevet från KMail till KAlarms huvudfönster eller systembrickans ikon. Välj därefter alternativet E-postalarm. Dialogrutan för alarmredigering är förinställd med hela brevet utom avsändare.

 • För att skapa ett nytt alarm som visar en summering av en befintlig uppgift, dra uppgiften från KOrganizer till KAlarms huvudfönster eller systembrickans ikon. Det visar dialogrutan för alarmredigering med uppgiftens innehåll som alarmtexten.

 • För att skapa ett nytt kommandoalarm, dra skriptets text med början på #! till KAlarms huvudfönster eller systembrickans ikon. Välj därefter alternativet Kommandoalarm. Det visar Dialogrutan för alarmredigering förinställd med skriptets text.

 • För att skapa ett alarm som visar en fil, dra webbadress för en text- eller bildfil till KAlarms huvudfönster eller systembrickans ikon. Det visar dialogrutan för alarmredigering med filnamnet angivet.

 • För att skapa ett ljudalarm, dra ljudfilens webbadress till KAlarms huvudfönster eller systembrickans ikon. Det visar dialogrutan för alarmredigering med filnamnet angivet.

 • För att skapa ett nytt alarm med ett textmeddelande, dra vilket textstycke som helst till KAlarms huvudfönster eller systembrickans ikon. Om tillfrågad, välj alternativet Visningsalarm. Det visar Dialogrutan för alarmredigering förinställd med alarmtexten.

 • Du kan automatiskt skapa födelsedagsalarm för personer i adressboken enligt beskrivningen i Importera födelsedagar från adressboken.

Ändra ett befintligt alarm

För att ändra ett befintligt alarm (utgångna alarm kan inte påverkas), gör något av följande:

 • Dubbelklicka på posten i alarmlistan.

 • Välj det genom att klicka på posten i alarmlistan. Välj sedan RedigeraRedigera.

 • Högerklicka på posten i alarmlistan och välj Redigera i den sammanhangsberoende menyn.

Det visar dialogrutan för alarmredigering.

Ta bort eller aktivera ett alarm igen

För att ta bort befintliga alarm, markera ett eller flera genom att klicka på deras poster i alarmlistan. Gör därefter något av följande:

 • Välj RedigeraTa bort.

 • Högerklicka på markerade poster och välj Ta bort i den sammanhangsberoende menyn.

 • För att ta bort dem utan fråga om bekräftelse, skriv Skift+Delete.

När du tar bort ett aktivt alarm arkiveras det, under förutsättning att det har visats minst en gång innan det tas bort, och under förutsättning att utgångna alarm överhuvudtaget arkiveras. (Använd Inställningsdialogrutan för att styra om och hur länge arkiverade alarm lagras.) När du tar bort ett arkiverat alarm, eller ett aktivt alarm som ännu inte har visats, tas det bort permanent.

Du kan aktivera ett borttaget alarm igen från listan med arkiverade alarm, under förutsättning att det ännu inte gått ut. För att göra det, visa först arkiverade alarm, som beskrivs under Arkiverade alarm, och gör därefter följande:

 • Välj ett eller flera lämpliga arkiverade alarm genom att klicka på deras poster i alarmlistan. Välj sedan ÅtgärderAktivera igen.

 • Högerklicka på önskade poster i alarmlistan med utgångna alarm och välj Aktivera igen i den sammanhangsberoende menyn.

Aktivera och stänga av ett alarm

Se Aktivera och stänga av alarm om hur alarm aktiveras och stängs av, antingen individuellt eller alla tillsammans.

Ställa in ett alarm för att vakna från viloläge

Se Vakna från viloläge för att ta reda på hur man ställer in ett alarm att väcka systemet från viloläge eller dvala.

Bekräfta ett alarm

Se Alarmmeddelandefönster för hur man bekräftar alarm.

Alarmmallar

Om du ofta vill ställa in alarm som liknar varandra, kan du skapa en alarmmall för att undvika att behöva mata in all information från början varje gång. En mall kan innehålla all information som ett alarm kan innehålla, utom startdatum.

Du kan till exempel ofta vilja ställa in ett alarm för att påminna dig om ett tv-program vars starttid varierar från vecka till vecka. Mallen skulle innehålla all alarminformation (meddelandetext, om ett ljud ska spelas, etc.) utom tid och datum. För att skapa alarmet, är allt du nu behöver göra att öppna dialogrutan för alarmredigering med mallen och därefter skriva in tid och datum.

För att skapa ett alarm baserat på en mall, öppna dialogrutan för alarmredigering förinställd med mallinformationen:

 • Välj menyalternativet ArkivNyttNytt alarm från mall, och välj därefter önskad mall.

 • Höger klicka på ikonen i systembrickan och välj Nytt alarmNytt alarm från mall i den sammanhangsberoende menyn. Välj därefter önskad mall.

 • Öppna dialogrutan för alarmredigering på vanligt sätt, och klicka på knappen Ladda mall... för att välja en mall som dialogrutan ska förinställas med.

Anpassa mallar

Du kan skapa, ändra eller ta bort mallar med dialogrutan för alarmmallar, eller skapa en ny alarmmall baserad på ett befintligt alarm.

För att skapa en ny alarmmall, gör något av följande:

 • Visa dialogrutan för alarmmallar genom att välja menyalternativet ArkivMallar..., klicka på Ny och välja alarmtyp i listan som dyker upp. Då visas en tom dialogruta för mallredigering.

 • Öppna dialogrutan för alarmmallar genom att välja menyalternativet ArkivMallar..., markera en befintlig mall i listan och klicka på Kopiera. Då visas dialogrutan för mallredigering redan ifylld med en kopia av den befintliga mallens information.

 • Markera ett alarm i alarmlistan och välj ArkivSkapa mall.... Då visas dialogrutan för mallredigering redan ifylld med en kopia av det markerade alarmets information.

För att ändra en befintlig mall, visa dialogrutan för alarmmallar genom att välja menyalternativet ArkivMallar... och klicka på Redigera. Då visas dialogrutan för mallredigering, som beskrivs nedan.

För att ta bort en befintlig mall, visa dialogrutan för alarmmallar genom att välja menyalternativet ArkivMallar..., markera en eller flera mallar och klicka på Ta bort. En bekräftelse visas för att förhindra borttagning av misstag.

Dialogruta för mallredigering

Dialogrutan för mallar liknar dialogrutan för alarmredigering. Följande delar är annorlunda:

 • Skriv in mallens namn under Mallnamn. Det är mallens namn som visas i listorna för att välja mallar, så det är bäst att välja ett namn som påminner dig om dess funktion. Varje mallnamn måste vara unikt.

 • I rutan Tid, välj en av:

  • Förvald tid om du inte vill ange någon starttid. Alarm som baseras på mallen kommer använda den normala förvalda starttiden för nya alarm från början.

  • Markera Tid för att skriva in en tid då alarmet ska visas.

  • Markera Bara datum för att ange att alarmet bara ska ha ett datum, inte en tid.

  • Markera Tid från nu för att skriva in hur långt från nuvarande tid (i timmar och minuter) som alarmet ska visas.

 • I rutan Upprepningsregel under fliken Upprepning, behöver ingen dag eller månad väljas för respektive veckovisa eller årliga upprepningar.

Alarmkalendrar

Om du bara använder en dator, och arbetar oberoende av andra, kanske det inte spelar någon roll för dig var KAlarm lagrar sina alarm. Men om du behöver komma åt alarm på mer än en dator, eller på mer än en plats med din lokala dator, kan du definiera alarmkalendrar för att tala om för KAlarm att använda andra alarmkalendrar förutom, eller istället för, de förinställda.

Du kan titta på och ändra kalendrar via kalenderlistan, som kan visas bredvid alarmlistan i KAlarms huvudfönster. Alarm från alla alarmkalendrar visas blandade i alarmlistan. När du sparar ett nytt alarm, kan du ange ett inställningsalternativ för att avgöra om det automatiskt sparas i den förvalda kalendern, eller om du blir tillfrågad om att välja en kalender. När du redigerar ett befintligt alarm, sparas det automatiskt i sin ursprungliga alarmkalender.

Huvudfönster som visar kalenderlistan

Kalendertyper och alternativ

Alarmkalendrar kategoriseras enligt alarmtyp och lagringstyp. De kan inaktiveras, göras skrivskyddade eller göras till förvald kalender för sin alarmtyp.

Alarmtyp

De tre alarmtyperna, aktiva alarm, arkiverade alarm och alarmmallar, lagras i separata alarmkalendrar. KAlarm har därför tre förvalda kalendrar, en för varje typ, som du kan ändra om du vill (se Vanliga frågor för detaljinformation).

Lagringstyp

KAlarm hanterar två lagringstyper för alarmkalendrar:

 • Lokal fil: Alarm lagras i en enda lokal fil med iCalendar-format. KAlarm använder normalt lokala filkalendrar (se Vanliga frågor för detaljinformation). Lokala filer kan, förutom filer på den lokala datorn, också omfatta alarmkalendrar på det lokala nätverket, under förutsättning att deras plats kan representeras av en sökväg som börjar med /.

 • Lokal katalog: Alarm lagras i en lokal katalog, där varje alarm lagras i en separat iCalendar-fil i katalogen. Lagringsmetoden har fördelen att bara ett alarm borde gå förlorat i händelse av att en fil skadas, och inte hela kalendern.

Aktiverad och inaktiverad status

Att inaktivera en kalender har samma effekt som att ta bort den, utom att den fortfarande visas i kalenderlistan för att enkelt kunna aktiveras igen. När den är inaktiv, ignoreras alarmen i den och de visas inte i alarmlistan eller listan med mallar. När den aktiveras igen, visas dess alarm igen, och om det är en aktiv alarmkalender, blir de aktiva igen.

Skrivskyddad status

Alarmen i en skrivskyddad kalender kan inte ändras eller nya alarm läggas till. Du kan alltså inte redigera dess alarm, eller spara nya alarm i den. Det är inte heller möjligt att skjuta upp alarm, eftersom det skulle vara nödvändigt att spara en tid att skjuta upp dem till i alarmen. Efter dess alarm visas tas de inte bort från kalendern och arkiveras till du eller någon annan användare öppnar kalendern som skrivbar.

Du kan ställa in kalenderns status till skrivskyddad i kalenderns inställningsdialogruta. Dock kan vissa kalendrar inte göras skrivbara, av olika orsaker:

 • Om en kalender skapades av ett annat program, skulle det inte vara säkert att låta KAlarm uppdatera den, eftersom skillnader i dataformat skulle kunna göra den oanvändbar för programmet som skapade den.

 • Om kalendern skapades av en senare version av KAlarm kan data gå förlorad. Om din version av KAlarm är för gammal, uppdatera den.

 • Om kalendern skapades av en tidigare version av KAlarm kan data gå förlorad eller så kan den bli oanvändbar för den tidigare versionen av KAlarm om din version av KAlarm uppdaterar den. Du blir tillfrågad om du vill konvertera dess format så att den blir skrivbar, med eventuella kompatibilitetsproblem om den tidigare versionen av KAlarm behöver komma åt den igen, i åtanke.

 • Om du inte har rättigheter att skriva till kalenderfilen eller katalogen.

Om du behöver skrivrättighet för alarm i en kalender som inte kan göras skrivbar, kan du kopiera alarmen genom att importera dem till en skrivbar kalender, genom att använda den senare kalenderns alternativ Importera... i den sammanhangsberoende menyn (se Importera alarm från externa kalendrar).

Förvald kalenderstatus

En kalender av varje alarmtyp kan valfritt göras till förvald kalender för den alarmtypen. Nya alarm sparas automatiskt i den förvalda kalendern med lämplig alarmtyp, om du inte har valt alternativet att bli tillfrågad för nya alarm och alarmmallar i inställningsdialogrutan.

Använda kalendrar

Du kan titta på och ändra kalendrar via kalenderlistan, som kan visas eller döljas med VisaVisa kalendrar. Välj först alarmtyp i kombinationsrutan ovanför listan, när kalenderlistan används. Klicka därefter antingen på en av knapparna under listan, eller högerklicka på lämplig kalender i listan och välj ett alternativ i den sammanhangsberoende menyn. Tillgängliga alternativ är:

Lägg till...

Lägger till en kalender av vald typ i listan. Du blir tillfrågad om att välja en lagringstyp, och därefter visas kalenderns inställningsdialogruta, där du kan skriva in kalenderns plats och karaktäristik. Om det inte finns någon befintlig alarmkalender på angiven plats, skapas en ny.

Ta bort

Tar bort den markerade kalendern från listan. Själva kalendern lämnas oförändrad, den tas helt enkelt bort från listan, och kan senare återinföras i listan om så önskas.

Redigera...

Redigerar markerad kalender. Det visar inställningsdialogrutan för den markerade kalendern.

Uppdatera

Uppdatera markerad kalender. Kalendern läses in igen från stället den är lagrad, vilket säkerställer att det inte finns någon skillnad mellan vad KAlarm visar och kalenderns aktuella tillstånd. Om kalendern delas med andra användare, syns nu alla eventuella ändringar som de har gjort i KAlarm.

Varning

Om du uppdaterar en fjärrkalender, kommer alla ändringar av alarm som du har gjort sedan kalendern senast sparades att gå förlorade. Dessutom kan alarm som eventuellt har gått ut sedan de senast sparades, visas igen.

Importera...

Importera alarm från en extern kalenderfil till den markerade kalendern. Detta beskrivs i Importera alarm från externa kalendrar. Alternativet är inte tillgängligt för inaktiverade eller skrivskyddade kalendrar.

Exportera...

Exportera alla alarm i den markerade kalendern till en extern kalenderfil. Detta beskrivs i Exportera alarm till externa kalendrar. Alternativet är inte tillgängligt för inaktiverade kalendrar.

Visa detaljinformation

Visar detaljinformation om den markerade kalendern. Det visar kalenderns plats, lagringstyp och statusinformation.

Använd som förval

Gör den markerade kalendern till förvald kalender för vald kalendertyp. Alternativet är inte tillgängligt för inaktiverade eller skrivskyddade kalendrar.

Ange färg...

Välj en bakgrundsfärg för att markera kalenderns alarm i alarmlistan. Det gör det möjligt att se med en enda blick vilka alarm som hör till en viss kalender.

Ta bort färg

Ta bort färgmarkeringen för kalenderns alarm i alarmlistan. Alternativet visas bara efter Ange färg har används i kalendern.

Importera alarm från externa kalendrar

Du kan importera alarm från andra kalenderfiler till KAlarm. Importfunktionen söker igenom den valda kalenderfilen efter händelser som innehåller alarm, och kopierar dem (med nya unika identifierare) till KAlarms kalender. Händelser utan alarm, och andra typer av kalenderposter, ignoreras. Det finns två sätt att importera alarm:

 • Använd med ArkivImportera alarm... för att importera alarm av alla typer (aktiva alarm, arkiverade alarm och alarmmallar) från kalendern.

  Om du har ställt in alarmkalendrar, läggs alarm av varje typ till i lämplig förvald kalender, eller också blir du tillfrågad om kalendern om du har valt alternativet att bli tillfrågad för nya alarm och alarmmallar i inställningsdialogrutan.

 • Högerklicka på en kalender i kalenderlistan och välj Importera... i den sammanhangsberoende menyn. Det importerar alarm av typen som för närvarande är vald till kalendern. Om den valda kalendertypen till exempel är alarmmallar, importeras alarmmallar (och inte aktiva alarm eller arkiverade alarm).

Varning

Om du importerar alarm från kalenderfiler som skapades av andra program än KAlarm, kan alarmen ändras av importprocessen, till och med alarmtider kan ändras. Det beror på datalagringskonventioner använda av det andra programmet, och är oundvikliga om dessa konventioner skiljer sig från vad KAlarm förväntar sig. Kontrollera alltid importerade alarm för att hitta oväntade ändringar, och justera dem om det behövs.

Exportera alarm till externa kalendrar

Du kan exportera alarm från KAlarm till andra kalenderfiler, antingen alarm som för närvarande är markerade i alarmlistan, eller alla alarm från en alarmkalender. Metoderna för att göra det anges nedan. Oberoende av vilken metod som används, kan du antingen skapa en ny kalenderfil eller lägga till de exporterade alarmen sist i en befintlig kalenderfil. Markera Lägg till sist i befintlig fil i filvalsdialogrutan för att lägga till alarmen, annars skrivs en eventuell befintlig fil över.

 • För att exportera alarm som för närvarande är markerade i alarmlistan, högerklicka på markeringen och välj Exportera... i den sammanhangsberoende menyn, eller använd ArkivExportera markerade alarm... i huvudmenyn.

 • För att exportera alla alarm från en kalender, högerklicka på kalendern i kalenderlistan och välj Exportera... i den sammanhangsberoende menyn.

Importera födelsedagar från adressboken

Du kan ställa in visning av alarm vid födelsedagar som är lagrade i adressboken med KAddressBookArkivImportera födelsedagar.... Då visas en dialogruta som låter dig välja för vilka födelsedagar alarm ska skapas.

 • I rutan Alarmtext kan du ställa in texten som visas i alarmmeddelandet för födelsedag. Meddelandetexten skapas genom att kombinera texten i Prefix, följt av personens namn, följt av texten i Suffix. Inga mellanslag läggs till, så kom ihåg att lägga till eventuellt nödvändiga avslutande mellanslag i Prefix och inledande mellanslag i Suffix.

  Notera

  Om du ändrar alarmtexten, utvärderas listan för val av födelsedag igen.

 • Välj födelsedagarna som du vill skapa alarm för i listan Välj födelsedagar. Observera att listan bara visar poster från adressboken som innehåller en födelsedag, och som inte redan har ett födelsedagsalarm med formatet som för närvarande anges i rutan Alarmtext.

 • Återstående inställningar är likadana som för Text-alarm i dialogrutan för alarmredigering.

Om du har ställt in alarmkalendrar, läggs alarm till i förvald aktiv alarmkalender, eller också blir du tillfrågad om kalendern om du har valt alternativet att bli tillfrågad för nya alarm och alarmmallar i inställningsdialogrutan.

Ångra och Gör om

Du kan ångra och göra om de senaste ändringarna som du har gjort under nuvarande session med KAlarm. De flesta åtgärder kan ångras, inklusive skapa, redigera och ta bort alarm och alarmmallar, och återaktivering av alarm. För att förhindra att alltför omfattande resurser används av ångrahistoriken, är antal ändringar som lagras begränsat till de 12 senaste.

För att ångra den senaste ändringen, välj RedigeraÅngra. För att göra om den senaste ändringen som ångrades, välj RedigeraGör om.

För att ångra en annan ändring än den senaste, klicka på knappen Ångra i verktygsraden och håll nere musknappen. En lista med åtgärder visas där du kan välja den du vill ångra. Om du inte ser åtgärden du letar efter, kom ihåg att du först kan behöva ångra senare ändringar, som den önskade ändringen beror på. Om du till exempel redigerade ett alarm, och därefter tog bort det, kan du inte ångra redigeringen förrän du först har ångrat borttagningen.

Att göra om än annan ändring än den senaste kan också göras på ett liknande sätt, genom att använda knappen Gör om i verktygsraden.