Kapitel 4. Kommandoradsväljare

När kommandoradsväljare anges, visar inte KAlarm listan med schemalagda alarm som beskrivs ovan under Använda KAlarm. Speciella kommandoradsväljare för KAlarm kan användas för att utföra följande operationer:

  • schemalägg ett nytt alarm

  • styr KAlarms visningsläge

  • skaffa hjälp

Ytterligare kommandoradsväljare är tillgängliga främst för att låta andra program arbeta ihop med KAlarm. De beskrivs i kapitlet Utvecklingsguide för KAlarm.

Kommandoraden får bara innehålla väljare för en KAlarm operation. Om du vill utföra flera operationer, måste du anropa KAlarm flera gånger, med en enda uppsättning väljare varje gång.

Schemalägg ett nytt alarm

Följande väljare används för att schemalägga ett nytt alarm:

AlternativBeskrivning
-a, --ack-confirmFråga en extra gång när du bekräftar alarmet.
-A, --attach webbadressAnge namnet eller webbadressen för en fil som ska bifogas e-post. Väljaren kan upprepas efter behov. --mail måste anges tillsammans med den här väljaren.
--auto-closeStäng automatiskt alarmfönstret efter perioden --late-cancel har gått ut. --late-cancel måste anges med den här välljaren.
-b, --beepAvge ett hörbart ljud när meddelandet visas. --speak, --play och --play-repeat kan inte anges med den här väljaren.
--bccSkicka en dold kopia av e-posten till dig själv. --mail måste anges med den här väljaren.
-c, --color, --colour färgVisa meddelandet med bakgrundsfärgen enligt det angivna Qt™-färgnamnet eller hexadecimala koden 0xRRGGBB.
-C, --colorfg, --colourfg färgVisa meddelandet med förgrundsfärgen enligt det angivna Qt™-färgnamnet eller hexadecimala koden 0xRRGGBB.
-d, --disableStäng av alarmet. Det visas inte förrän det har aktiverats manuellt.
--disable-allInaktivera bevakning av alarm. Det förhindrar alla alarm från att visas till alarm aktiveras igen eller KAlarm startas om, t.ex. vid nästa inloggning. --triggerEvent kan inte anges tillsammans med den här väljaren.
-e, --exec kommandoradAnger ett skalkommando som ska köras. Om angiven, så måste den här väljaren vara den sista väljaren på KAlarms kommandorad. Alla efterföljande kommandoradsväljare tolkas som om de utgör kommandoraden som ska köras. --file och --mail kan inte anges tillsammans med den här väljaren. --ack-confirm, --beep, --color och --colorfg ignoreras med den här väljaren.
-E, --exec-display kommandoradAnger ett skalkommando som ska köras för att skapa alarmmeddelandets text. Om angiven, så måste den här väljaren vara den sista väljaren på KAlarms kommandorad. Alla efterföljande kommandoradsväljare tolkas som om de utgör kommandoraden som ska köras. --exec, --file och --mail kan inte anges tillsammans med den här väljaren.
-f, --file webbadressAnge namnet eller webbadressen för en text- eller bildfil vars innehåll ska användas som alarmmeddelande. --exec, --exec-display och --mail kan inte anges, och meddelande får inte finnas med den här väljaren.
-F, --from-id identifikationAnvänd angiven KMail-identitet som avsändare av brevet. --mail måste anges med den här väljaren.
-i, --interval periodAnge intervallet mellan upprepningar av alarmet. Timmar/minuter anges med formatet nHnM, där n är ett tal, t.ex. 3H30M. Andra tidsperioder anges på formatet nX, där n är ett tal och X är en av följande bokstäver: Y (år), M (månader), W (veckor), D (dagar). Om --recurrence också anges, tillåts inte Y (år) och M (månader). Krävs om --repeat eller --until anges.
-k, --korganizerVisa alarmet som en händelse i KOrganizers aktiva kalender.
-l, --late-cancel periodAvbryt alarmet om det inte kan visas inom angiven period efter den riktiga tiden. Timmar/minuter anges med formatet nHnM, där n är ett tal, t.ex. 3H30M. Andra tidsperioder anges på formatet nX, där n är ett tal och X är en av följande bokstäver: W (veckor) eller D (dagar). Standardvärdet för period är 1 minut.
-L, --loginVisa alarmet varje gång då loggar in. --interval, --repeat och --until kan inte anges tillsammans med den här väljaren.
-m, --mail adressSkicka e-post till angiven adress. Alternativet kan upprepas om nödvändigt. --exec, --exec-display och --file kan inte anges tillsammans med den här väljaren. --ack-confirm, --beep, --color och --colorfg ignoreras med den här väljaren.
-p, --play webbadressAnge namnet eller webbadressen för en ljudfil som ska spelas en gång, antingen som ett ljudalarm eller när alarmmeddelandet visas. --play-repeat, --beep och --speak kan inte anges med den här väljaren.
-P, --play-repeat webbadressAnge namnet eller webbadressen för en ljudfil som ska spelas upprepade gånger, antingen till Stoppa uppspelning används, eller medan alarmmeddelandet visas. --play, --beep och --speak kan inte anges med den här väljaren.
--recurrence specStäll in att alarmet ska upprepas. Ange upprepningsintervall med iCalendar-syntax (definierad av RFC2445), t.ex. FREQ=MONTHLY;COUNT=4;INTERVAL=3;BYDAY=-1MO. --until kan inte anges tillsammans med den här väljaren.
-r, --repeat antalStäller in antal gånger alarmet ska visas, eller om en upprepning anges med --recurrence, antal gånger alarmet ska visas varje gång --recurrence aktiverar det (dvs. en repetition inom en upprepning). Om --recurrence inte finns med, kan -1 anges för att repetera alarmet i oändlighet. --interval måste, och --until kan inte, anges tillsammans med den här väljaren.
-R, --reminder periodVisa ett påminnelsealarm angiven tid innan eller efter huvudalarmet och var och en av dess upprepningar (om det finns några). period anges med samma format som beskrivs för --late-cancel. Normalt visas påminnelsen innan alarmet. För ange en påminnelse efter alarmet, inled period med +, t.ex. +3D. Den här väljaren kan inte anges med --exec, --mail eller --reminder-once.
--reminder-once periodVisa ett påminnelsealarm en gång den angivna tidsrymden innan eller efter den första upprepningen av alarmet. Ingen påminnelse visas innan eller efter efterföljande upprepningar (om det finns några). period anges i samma format som beskrivs för --reminder. Väljaren kan inte anges med --exec, --mail eller --reminder.
-s, --speakLäs upp meddelandet när det visas. Alternativet kräver att Jovie är installerad och inställd, tillsammans med en fungerade talsyntes. --beep, --play och --play-repeat kan inte anges med den här väljaren.
-S, --subject ämneE-postens rubrik. --mail måste anges med den här väljaren.
-t, --time datum/tidVisa alarmet det datum eller det datum och den tid som anges. Ange ett datum utan tid med formatet åååå-mm-dd [TZ]. Ange ett datum och en tid med [[[åååå-]mm-]dd-]tt:mm [TZ] (när det utelämnas får datumkomponenterna dagens datum). Om ingen tidszon anges, används systemets lokala tidszon. Om en tidszonangivelse TZ finns med, kan det vara namnet på en systemtidszon (t.ex. Europe/London) eller UTC som representerar tidszonen UTC.
--triggerEvent händelse-IDVisa alarm med angivet händelse-id.
-v, --volume procenttalStäll in ljudvolym för att spela ljudfilen. Väljaren kan bara anges när --play eller --play-repeat anges.
-u, --until datum/tidUpprepa alarmet till det datum eller datum/tid som anges. Ange ett datum eller ett datum och en tid med samma format som för --time. Observera att om --time anges, hämtas tidszonen från dess värde, och någon tidszon kan inte ingå i värdet för --until. --interval måste anges, och --repeat eller --recurrence kan inte anges tillsammans med den här väljaren.
meddelandeMeddelandetext som ska visas, eller om --mail anges, meddelandetexten i e-posten.

Antingen en meddelandetext, --file, --exec, --exec-display, --play eller --play-repeat måste anges. Utom enligt vad som anges ovan är alla väljare valfria.

Två olika exempel som visar ett meddelande med flera rader, med röd bakgrund vid klockan 20:00 den 27:de innevarande månad, är:

% kalarm -c red -t 27-22:00 "Kom ihåg att \nSTOPPA"
% kalarm -c 0xFF0000 -t 27-22:00 "Kom ihåg att\nSTOPPA"