Alarmlista

Huvudfönstret i KAlarm visar den nuvarande listan med pågående alarm, med tider, antal upprepningar, färger och meddelandetexter, namn på filer som ska spelas eller visas, kommandon som ska köras eller e-postrubriker. (För ett alarm som upprepas, är tiden som anges nästa gång alarmet ska visas. För ett alarm med en påminnelse, är tiden som visas själva alarmets tid, inte påminnelsens tid.) En ikon till vänster om varje alarms text/fil/kommando/e-postrubrik anger alarmets typ.

Huvudfönster

För ett upprepat alarm, visar listan nästa gång det är schemalagt att visas och det grundläggande upprepningsintervallet (t.ex. 1 dag för daglig upprepning, 3 veckor för en upprepning som utlöses på måndag och onsdag var tredje vecka, Inloggning för ett alarm som upprepas vid inloggning).

Om ett körningsfel uppstod den senaste gången ett kommandoalarm utlöstes, eller den senaste gången ett visat alarms kommando innan eller efter alarmet kördes, visas en felindikering i färgkolumnen, som beskrivs i Felhantering ovan.

Ändra alarmlistans utseende

Alarmen kan sorteras efter datum/tid, upprepningsintervall, färg, typ eller text genom att klicka på rubriken för lämplig kolumn. För att vända sorteringsordning, klicka på kolumnens rubrik en gång till.

Du kan välja att visa återstående tid till varje alarm går ut, tillsammans med, eller istället för, alarmets schemalagda tid. För att visa eller gömma alarmtidskolumnen, välj VisaVisa alarmtider. För att visa eller dölja kolumnen tid till alarm, välj VisaVisa tid till alarm. Åtminstone en av dessa kolumner visas alltid.

Om du använder flera alarmkalendrar kan du färgkoda alarm enligt vilken kalender de hör till, genom att välja olika bakgrundsfärg för varje kalender (se Använda kalendrar).

Arkiverade alarm

Normalt lagrar KAlarm alarm under en begränsad tid efter de har gått ut eller tagits bort. (Men observera att de alarm som du tar bort bara lagras om de redan har visats minst en gång.) Du kan styra om KAlarm lagrar utgångna alarm, och hur länge, i inställningsdialogrutan.

Arkiverade alarm kan visas i alarmlistan genom att markera VisaVisa arkiverade alarm. För att dölja dem igen, avmarkera VisaVisa arkiverade alarm.

Söka i alarmlistan

Du kan söka igenom alarmlistan för att hitta alarm som innehåller en söktext. För att göra det, välj RedigeraSök.... I sökdialogrutan, välj alarmtyper som du vill söka efter. För att fortsätta söka efter fler alarm som passar in, använd RedigeraSök igen eller RedigeraSök föregående.

Sökning utförs på följande sätt:

  • Alarm med textmeddelande: meddelandets text söks igenom.

  • Alarm med filvisning: filens namn eller webbadress söks igenom.

  • Kommandoalarm: kommandoraden eller kommandoskriptet söks igenom.

  • E-postalarm: förutom rubriken och texten i brevet, söks också mottagarna och webbadresser för bilagor igenom.

  • Ljudalarm: filens namn eller webbadress söks igenom.

Notera

Bara alarm som för närvarande visas i alarmlistan kan visas vid sökning. Om du alltså vill söka i utgångna alarm, måste du först visa dem som beskrivs i föregående avsnitt.