Dialogrutan för alarmredigering

Dialogrutan för alarmredigering låter dig betrakta och redigera ett alarm. När du först använder KAlarm visas en förenklad utformning av dialogrutan, där bara ett fåtal alternativ är synliga.Klicka på knappen Fler alternativ för att se alla alternativ. För att återgå till den föreklande dialogrutan, klicka på knappen Färre alternativ. KAlarm kommer alltid ihåg den senaste inställningen när dialogrutan för alarmredigering visas igen.

Du kan ställa in standardvärden för många av inställningarna i dialogrutan för alarmredigering med inställningsdialogrutans redigeringsflik.

Förenklad dialogruta för alarmredigering för ett visat alarm

Förenklad dialogruta för alarmredigering för ett visat alarm

Dialogrutan för alarmredigering för ett visat alarm, som visar alla alternativ

Dialogrutan för alarmredigering för ett visat alarm, som visar alla alternativ

Alarmåtgärder

Komponenterna i rutan Åtgärd varierar beroende på alarmtypen som redigeras.

Visade alarm

Visade alarm öppnar ett fönster när alarmet aktiveras. Välj metod att skapa alarmfönstrets innehåll, med kombinationsrutan längst upp:

 • Textmeddelande för att skriva in en alarmmeddelandetext (som kan innehålla flera rader) i redigeringsrutan.

 • Filinnehåll för att skriva in namnet eller webbadressen till en textfil vars innehåll ska visas i alarmmeddelandet. Använd knappen intill redigeringsrutan för att visa en filvalsdialogruta. Alternativet Läs upp är inte tillgängligt för den här alarmtypen.

 • Kommandoutmatning för att ange att alarmmeddelandet kommer att skapas av ett kommando som körs när alarmet aktiveras. Se Kommandoalarm nedan för detaljinformation om hur kommandon eller kommandoskript att köra anges.

Komponenter tillgängliga för att visa alarm är:

 • Alternativet Ljud låter dig välja om du vill att ett hörbart alarm ska avges när alarmmeddelandet visas. Välj:

  • Inget för att visa alarmet tyst.

  • Ljudsignal för att avge en ljudsignal.

  • Ljudfil för att spela en ljudfil. Använd knappen till höger för att visa ljudfilsdialogrutan, som låter dig välja en fil att spela och ställa in volym och upprepningsalternativ. Om du håller musen över knappen, visar ett verktygstips ljudfilen som för närvarande är vald.

   I ljudfildialogrutan:

   • Skriv in ljudets filsökväg, eller använd knappen intill redigeringsrutan för att visa en filvalsdialogruta. Du kan lyssna på den valda filen genom att klicka på uppspelningsknappen till vänster om redigeringsfältet. Knappen ändrar då funktion för att låta dig stoppa uppspelningen när du har hört tillräckligt.

   • Markera Upprepa för att kontinuerligt upprepa ljudfilen så länge som alarmet visas. (Fönstret med alarmmeddelandet innehåller en knapp för att stoppa uppspelning av ljudet om du behöver tystnad med fortfarande vill visa alarmet.)

   • Markera Volym och justera skjutreglaget om du vill justera volymen som ljudfilen spelas upp med.

   • Om du önskar kan du tona volymen. Att tona betyder att börja spela ljudfilen med en volym och gradvis ändra till den slutliga volymen, under ett angivet tidsintervall. Den slutliga volymen är den som skrivs in i Volym ovan. För att aktivera toning, markera Tona, och skriv därefter in perioden i sekunder i fältet Toningstid, och justera skjutkontrollen Ursprunglig volym.

   Tips

   Du kan använda knappen Försök för att prova valda ljudnivåer.

 • Använd knappen Teckensnitt och färg... för att välja ett teckensnitt, samt förgrunds- och bakgrundsfärg för alarmmeddelandet. Markera Använd standardteckensnitt i dialogrutan Välj alarmteckensnitt och färg för att visa meddelandet med vilket teckensnittet som än är förvalt när meddelandet visas. För att välja ett särskilt teckensnitt för meddelandet, avmarkera Använd standardteckensnitt.(Standardteckensnitt och färgerna som visas kan ställas in i inställningsdialogrutan.)

  Valda färger visas i alarmmeddelandets textinmatningsfält.

 • Använd knappen Särskilda åtgärder... för att ange skalkommandon som ska köras innan eller efter alarmet visas. I dialogrutan Ange alarmåtgärder:

  • Skriv in ett skalkommando att köra innan alarmet visas i fältet Åtgärd innan alarmet. Observera att KAlarm väntar på att kommandot ska bli färdigt innan alarmet visas.

   En åtgärd innan alarmet utförs bara en gång när alarmet visas första gången, inklusive när ett påminnelsemeddelande ersätts av själva alarmmeddelandet. Den utförs inte under någon av följande omständigheter:

   • När ett påminnelsemeddelande visas.

   • När meddelandet visas igen efter att alarmet har skjutits upp, om inte Utför för uppskjutna alarm är markerat.

   • När meddelandet visades när du loggade ut och senare återställs när du loggar in.

   • När ett återkommande alarm visas, men alarmmeddelandet (eller det uppskjutna alarmmeddelandet) från en tidigare förekomst av alarmet fortfarande är synligt, med andra ord, när den tidigare förekomsten av alarmet inte ännu har bekräftats.

   Åtgärden innan alarmet kan användas för att bestämma om alarmmeddelandet ska visas:

   • Markera Avbryt alarm vid fel för att avbryta alarmet om kommandot innan alarmet returnerar felstatus. Det förhindrar att alarmmeddelandet visas, och att eventuell åtgärd efter alarmet utförs.

   • Om kommandot innan alarmet returnerar ett fel visas normalt ett felmeddelande, och en felindikering visas i alarmlistan. Dessa felunderrättelser kan förhindras genom att markera Underrätta inte vid fel.

  • Skriv in ett skalkommando att köra när alarmet bekräftas i fältet Åtgärd efter alarmet (vare sig det sker genom att klicka på Stäng eller genom att använda stängningsknappen i fönstrets namnlist). Det utförs inte under någon av följande omständigheter:

   • När ett påminnelsemeddelande stängs.

   • När du skjuter upp alarmet, utom när det uppskjutna alarmet slutligen bekräftas.

   • När alarmmeddelandet stängs på grund av att du loggar ut.

  Se kommandoalarm nedan för detaljer om hur skalkommandon körs.

Kommandoalarm

Kommandoalarm kör ett kommando utan att visa ett alarmmeddelande.

Notera

Alarmtypen är inte tillgängligt om KDE kör i kioskläge.

När kommandot utförs innehåller miljövariabeln KALARM_UID alarmets händelse-UID. Observera att när kommandot utförs med knappen Prova i dialogrutan för alarmredigering, kommer KALARM_UID att vara tom om det är ett nytt alarm, eller om alarmet har ändrats i dialogrutan, eftersom alarmet bara erhåller UID när det sparas i alarmkalendern.

Komponenterna tillgängliga för kommandoalarm är:

 • Kryssrutan Ange ett skript låter dig välja om en skalkommandorad eller ett skript ska anges.

  Om alternativet inte är markerat, kan du skriva in en skalkommandorad att köra. Kommandot skickas direkt till förvalt skal (definierat av miljövariabeln SHELL), och kan innehålla alla alternativ, väljare, kommandon med rörledning, etc. som tillåts av skalet på en ensam kommandorad.

  Om alternativet är markerat kan du ange texten för ett skript som ska köras. Kom ihåg att inkludera en första rad som #!/bin/bash för att försäkra dig om att rätt kommandotolk startas.

 • Använd grupprutan Kommandoutmatning för att ange vad du vill ska göras med eventuell utmatning till terminalen som kommandot skapar när det kör.

  • Markera Kör i terminalfönster för att få kommandot att köras i ett terminalfönster. Du kan välja vilken typ av terminalfönster som ska användas i Inställningsdialogrutan.

  • Markera Logga i fil för att spara kommandots utmatning i en fil. Utmatningen, föregången av en rubrik som visar tiden då kommandot schemalades att köra, läggs till sist efter eventuellt befintligt innehåll i filen. Skriv in filnamnet i redigeringsrutan, eller använd knappen intill redigeringsrutan för att visa en filvalsdialogruta.

  • Markera Kasta för att kasta utmatningen från kommandot.

E-postalarm

E-postalarm skickar e-post utan att visa något alarmmeddelande.

Fyll i mottagarnas adresser, e-postrubriken och meddelandetexten i de tre redigeringsfälten. Använd knappen intill adressredigeringsrutan för att visa KDE:s adressbok, där du kan välja e-postmottagare. Bilagor kan läggas till med knappen Lägg till... Observera att bilagor måste fortfarande finnas vid tiden då alarmet inträffar. Ingen kopia lagras när alarmet ställs in. För att ta bort en bilaga, markera det i kombinationsrutan och klicka på knappen Ta bort.

Ställ in följande alternativ:

 • Kombinationsrutan Från låter dig välja vilken KMail-identitet som ska användas som din e-postadress när e-post skickas. Alternativet visas bara om din e-postadress efter Från i Inställningsdialogrutan är inställd till Använd identiteter i KMail. Annars är din e-postadress förinställd i Inställningsdialogrutan, vilket gör att alternativet inte gäller.

 • Markera Kopiera e-post till mig själv för att skicka en dold kopia av e-posten till dig själv när alarmet inträffar. E-postadressen som kopian skickas till kan ställas in i inställningsdialogrutan, där det förvalda värdet är e-postadressen som ställts in Kmail eller i systeminställningarna.

Ljudalarm

Ljudalarm spelar en ljudfil utan att visa något alarmmeddelande.

Ställ in följande alternativ:

 • Ange sökväg till ljudfilen, eller använd knappen intill redigeringsrutan för att visa en filvalsdialogruta.

 • Markera Upprepa för att upprepa ljudfilen hela tiden tills alternativet Stoppa uppspelning används. För att stoppa uppspelning av filen, använd menyalternativet ÅtgärderStoppa uppspelning, eller högerklicka på ikonen i systembrickan och välj Stoppa uppspelning i den sammanhangsberoende menyn. Om du vill, kan du ställa in en global snabbtangent för åtgärden.

 • Markera Volym och justera skjutreglaget om du vill justera volymen som ljudfilen spelas upp med.

 • Om du önskar kan du tona volymen. Att tona betyder att börja spela ljudfilen med en volym och gradvis ändra till den slutliga volymen, under ett angivet tidsintervall. Den slutliga volymen är den som skrivs in i Volym ovan. För att aktivera toning, markera Tona, och skriv därefter in perioden i sekunder i fältet Toningstid, och justera skjutkontrollen Ursprunglig volym.

Uppskjutning

Om alarmet är återkommande, och det skjutits upp efter att det visats senast, så visar rutan Uppskjutna alarm tiden som det skjutits upp till. Ändra... visar en dialogruta som låter dig ändra tiden eller inte längre skjuta upp alarmet.

Tid

I rutan Tid, välj antingen:

 • Vid datum/tid: för att ange datum och tid när alarmet ska aktiveras. Markera När som helst om du bara vill ange ett datum för alarmet. I detta fall visas alarmet vid första tillfälle efter den inställda tiden då dagen börjar, på angivet datum. (Anpassa KAlarm beskriver hur man ställer in tiden då dagen börjar.)

  För ett alarm som inte upprepas måste datum och tid som du skriver in vara i framtiden, eller om du bara skriver in ett datum måste det vara idag eller senare. För ett alarm som upprepas finns inga sådana begränsningar, eftersom startdatum och tid automatiskt justeras till första upprepningen efter aktuell tid.

 • Tid från nu för att skriva in hur långt från nuvarande tid (i timmar och minuter) som alarmet ska visas.

Om önskat, välj tidszon då alarmet ska visas. Tidszonen används för alla datum och tider som hör ihop med alarmet, inklusive upprepning och undantagna datum och tider. Normalt bör du lämna inställningen av tidszon oförändrad om du inte har orsak att ändra den.

Inställningen av tidszon visas bara när den valda tidszonen skiljer sig från den normala tidszonen i inställningsdialogrutan, eller om du klickar på knappen Tidszon....

 • Välj tidszon i kombinationsrutan som alarmet ska använda. När ett nytt alarm skapas, är det inställt till tidszonen vald i inställningsdialogrutan, som är din dators tidszon om du inte har ändrat den.

 • Markera Systemets tidszon om du vill använda den lokala datortiden (på vilken dator som helst som KAlarm råkar köra på vid tillfället).

Påminnelse

Markera Påminnelse om du antingen vill visa en påminnelse innan eller efter huvudalarmet och var och en av dess upprepningar (om det finns några) för visade alarm. Ange hur långt i förväg eller efteråt med redigeringskontrollerna intill kryssrutan. Observera att om alarmet upprepas är påminnelseperioden normalt begränsad till att vara kortare än upprepningens eller delrepetitionernas intervall.

Notera

Påminnelser visas inte för delrepetitioner inom en upprepning. Påminnelser visas bara för varje huvudupprepning av alarmet.

Om alarmet upprepas, markera Påminnelse bara för första upprepning om du bara vill ha en påminnelse för alarmets första upprepning. Om det är markerat, och det är en avancerad påminnelse, gäller inte den normala begränsningen för påminnelseperioden att den är kortare än upprepningens eller delrepetitionernas intervall.

Avbrytning

Alternativen för att avbryta vid försening avgör hur alarm behandlas efter sin schemalagda tid:

 • Kryssrutan Hoppa över om sent avgör vad som händer om alarmet inte kan visas vid den schemalagda tiden.

  Markera den här rutan om alarmet ska avbrytas om det inte kan visas inom en given tidsperiod efter den rätta tiden. Tidsperioden väljes med inställningarna som visas när rutan markeras. Om du till exempel skriver in tidsperioden en timma, visas alarmet vid första möjliga tillfälle upp till en timma efter det skulle visats, men om det inte kan visas inom en timma avbryts aktiveringen.

  Notera

  Hur sent ett alarm med bara datum är, dvs. de som har alternativet När som helst markerat, beräknas från tiden då dagen börjar för det datum då alarmet är schemalagt.

  Lämna rutan omarkerad för att visa alarmet vid första tillfälle med början den schemalagda tiden, oberoende av hur försenat det är.

  Notera

  Ett alarm kan bara aktiveras medan du är inloggad, och medan både X och KAlarm kör.

 • Markera Stäng fönstret automatiskt efter den här tiden om du vill att alarmfönstret ska stängas automatiskt om det fortfarande visas efter utgången av perioden för att avbryta sent.

Upprepning

Ange om och hur alarmet ska upprepas under fliken Upprepning.

Notera

Alarmets grundläggande upprepningskaraktäristik visas av bekvämlighetsskäl i namnet på fliken Upprepning. Upprepningsintervallet visas först, följt av eventuella delrepetitionsintervall inställda med knappen Delrepetition.

Välj typ av upprepning eller tidsperiod i rutan Upprepningsregel , på följande sätt:

 • För att bara visa alarmet en gång, välj Ingen upprepning.

 • Markera Vid inloggning om du vill att alarmet ska visas så fort du loggar in, till den schemalagda sluttiden. Då visas det en sista gång vid sin schemalagda sluttid. (Observera att ett alarm som upprepas vid inloggning också visas så fort du startar om KAlarm.)

 • För att låta alarmet upprepas med regelbundna intervall, välj en tidsperiod och skriv sedan in i rutan Upprepa var hur många tidsperioder som ska gå ut mellan upprepningarna. För att till exempel upprepa var 14:e dag, kan du välja Varje dag och skriva in värdet 14, eller välja Varje vecka och skriva in värdet 2. Beroende på tidsperioden som väljs, kan det finnas ytterligare alternativ:

  • För en veckovis upprepning, markera varje dag i veckan då du vill visa alarmet.

  • För en månadsvis upprepning, kan du antingen välja ett fast datum eller en position (t.ex. den andra tisdagen).

  • För en månadsvis upprepning, kan du antingen välja ett fast datum under månaden eller en position under en månaden (t.ex. den sista lördagen i maj). Markera varje månad under året då du vill aktivera alarmet.

   Om du ställer in årliga upprepningar för 29:e februari, kan du ange hur de ska hanteras år som inte är skottår, genom att välja lämpligt alternativ för Alarm den 29:e februari när det inte är skottår:

   • Inget: alarmet inträffar den 29:e februari under skottår, men visas inte andra år.

   • 28:e feb: alarmet inträffar den 29:e februari under skottår, och 28:e februari andra år.

   • 1:a mars: alarmet inträffar den 29:e februari under skottår, och 1:a mars andra år.

  Tips

  För att ställa in ett dagligt alarm som bara ska inträffa på vardagar, använd veckovis upprepning och markera alla vardagar.

Ställ in det övergripande tidsområdet i rutan Upprepningens slut på följande sätt:

 • Välj Inget slut för att fortsätta upprepningarna för evigt.

 • Välj Sluta efter för att ange totalt antal upprepningar av alarmet.

 • Välj Sluta vid för att ange datum/tid som alarmet kommer att upprepas till. Observera att det använder samma tidszon som alarmets starttid.

  Notera

  Slutdatum och sluttid bestämmer när den sista huvudupprepningen sker, men begränsar inte delrepetitioner. Om delrepetitioner är inställda, sker de normalt efter den sista huvudupprepningen, oberoende av slutdatum och sluttid.

Grupprutan Undantag låter dig undanta vissa datum eller tider från upprepningen som du har ställt in. Observera att alternativen inte visas i den förenklade formen av dialogrutan för alarmredigering. Klicka på Fler alternativ för att se dem.

 • Listan med undantag (dvs datum eller tider) visas till vänster. För att lägga till ett nytt undantag, skriv in ett datum till höger och tryck på Lägg till. För att ändra ett undantag, skriv in det nya datumet till höger och tryck på Ändra. För att ta bort ett undantag, markera det i listan och tryck på Ta bort.

 • Du kan begränsa ett alarm att inte ske under helger genom att markera Undanta helger. Det ändrar inte sättet som alarmet schemaläggs, det visar helt enkelt inte alarmet när det råkar ske på en helg. Du kan välja land eller region för helger i inställningsdialogrutan.

 • Du kan begränsa ett alarm att bara ske under arbetstid genom att markera Bara under arbetstid. Det ändrar inte sättet som alarmet schemaläggs, det visar helt enkelt inte alarmet när det råkar ske utanför arbetstid. Arbetsdagar och arbetstimmar ställs in i inställningsdialogrutan.

Delrepetition

Du kan använda knappen Delrepetition för att ställa in en repetition inne i en upprepning. I detta fall, varje gång alarmet ska visas enligt vad som anges i huvudförekomsten, repeteras det flera gånger enligt specifikationen i delrepetition istället för att bara visas en gång. För att till exempel ställa in ett alarm som repeteras varje timma från klockan tolv till sex på eftermiddagen varje torsdag, skulle du ställa in en veckovis upprepning på torsdag 12:00, och använda dialogrutan Delrepetition för att ange en timmas intervall och antingen 6 som antal eller 6 timmars varaktighet.

Markera Repetera var för att ställa in en repetition, eller avmarkera den för att ta bort repetitionen, i dialogrutan för delrepetition som visas när du klickar på knappen Delrepetition. Om Repetera var är markerad, ställer du in repetitionen på följande sätt:

 • Skriv in tidsintervallet mellan repetitioner i inställningarna intill Repetera var. Välj önskade tidsenheter (t.ex. dagar) och skriv därefter in antal enheter.

 • Ange antingen antal repetitioner eller dess varaktighet:

  • Markera Antal repetitioner för att skriva in hur många gånger alarmet ska visas, inklusive den ursprungliga förekomsten. För att till exempel få alarmet att visas ytterligare tre gånger efter det först visas, ska du skriva in 4 här.

  • Markera Varaktighet för att skriva in den totala tidsperioden då alarmet ska repeteras. Det behöver inte vara en exakt multipel av repetitionsintervallet, utan det avrundas automatiskt neråt när du klickar på Ok.

Notera

För att förhindra överlappande delrepetitioner för samma alarm, är en delrepetitions varaktighet begränsad till mindre än det längsta intervallet mellan huvudupprepningar. Varje gång alarmet upprepas enligt vad som är angivet i huvudupprepningen, avbryts automatiskt alla aktiva delrepetitioner som påbörjades vid den föregående upprepningen.

Övriga åtgärder

Kryssrutan Bekräfta meddelande låter dig ange om du vill bli tillfrågad om bekräftelse när du stänger alarmmeddelandets fönster för visade alarm. Det kan användas som en säkerhetsåtgärd för att undvika att bekräfta alarm av misstag.

Välj Visa i KOrganizer för att lägga till ett alarm i KOrganizers aktiva kalender, där det visas som en händelse utan alarm. Alternativet gör det möjligt att följa alarm i KOrganizer, medan du fortfarande drar nytta av KAlarms funktioner.

Notera

Om du senare ändrar eller tar bort alarmet i KAlarm, ändras eller tas händelsen bort i KOrganizer på motsvarande sätt. Men om du ändrar händelsen i KOrganizer, påverkas inte alarmet i KAlarm.

Tryck på knappen Ladda mall för att välja en mall att förinställa dialogrutan med, som beskrivs i Skapa och hantera alarm.

Tryck på knappen Försök för att prova alarmet och kontrollera om det fungerar riktigt. Alarmet utförs precis som om det hade schemalagts som vanligt. I fallet med ljudalarm, klicka på knappen Försök en andra gång för att stoppa uppspelning av ljudfilen.

Tryck på knappen Ok när alla uppgifter är riktiga, för att lägga till alarmet i listan på schemalagda alarm. Observera att när ett befintligt alarm redigeras, är knappen Ok inaktiverad innan några ändringar har gjorts.