Berichtfilters

De filterdialoog

Het dialoogvenster "Aanmaken van filters"

 

Wanneer u KMail een tijdje gebruikt hebt, kan er een situatie ontstaan waarin u het overzicht in "postvak in" verliest door het grote aantal berichten. Berichtfilters kunnen dan één en ander weer overzichtelijk maken door bepaalde acties uit te voeren op berichten in een map.

Filters bestaan uit filtercriteria, waarvan de regels worden gebruikt om te bepalen of dit filter moet worden toegepast op een gegeven bericht, en een lijst met filteracties, die beschrijven wat er gedaan moet worden met of aan, het bericht als de zoekpatronen overeenkomen.

Opmerking

De beschikbare filters worden na elkaar uitgevoerd, beginnend met het eerste filter. Bij het eerste filter waarbij de filtercriteria van toepassing zijn worden de filterhandelingen uitgevoerd. Nadat deze filterhandelingen zijn uitgevoerd wordt er gewoonlijk niet gekeken of er nog andere filters in aanmerking komen om uitgevoerd te worden. Is dit wel gewenst, dan kunt u dit aangeven.

Gebruikelijk is dat de filters worden toegepast op binnenkomende berichten, maar ze kunnen ook worden toegepast op verzonden berichten, afzonderlijke berichten of groepen berichten. Om bepaalde berichten te filteren selecteert u deze en drukt u ofwel op Ctrl+J of u kiest in het menu BerichtFilter toepassen. Alle filters waarbij de optie dat deze ook van toepassing zijn op handmatige filterhandelingen in de filterdialoog zijn geselecteerd, worden nu toegepast.

Snel filters instellen

Er zijn twee manieren waarop een filter gecreëerd kan worden. De snelste manier is om te kiezen voor BerichtFilter aanmaken. Vervolgens selecteert u een criterium uit het submenu. Dit opent het dialoogvenster "Filterregels" waarin het eerste filtercriterium (afhankelijk van de gekozen menuoptie) en de eerste filterhandeling (naar map verplaatsen) al ingevuld zijn. In de meeste gevallen is het dus alleen nodig om de map aan te geven waarnaar het e-mailbericht verplaatst moet worden, maar uiteraard kan het filter ook nog aangepast worden.

Een voordeel van deze methode is dat KMail bij het creëren van een filter voor een discussiegroep een poging zal doen om een criterium te vinden dat uniek is voor de berichten van de discussiegroep. Indien dat criterium gevonden is, zal de afgeleide naam van de discussiegroep getoond worden bij BerichtFilter aanmakenFilteren op discussiegroep....

De tweede manier om een filter aan te maken is door alle gegevens van het benodigde filter zelf in te typen. Dit kunt u doen door het menu InstellingenFilters instellen... te kiezen. Het dialoogvenster "filterregels" wordt hierna uitgebreid besproken.

 

De filterdialoog

In dit dialoogvenster kunnen filters worden aangemaakt en gewijzigd.

Dit dialoogvenster wordt geopend wanneer u het menu BerichtFilter aanmaken of InstellingenFilters instellen... kiest.

De dialoog is opgedeeld in drie hoofdsecties op de tabbladen Algemeen en Geavanceerd:

Beschikbare filters

Dit gedeelte bevat de lijst met filters en enkele actieknoppen om filters te wijzigen, namelijk: nieuwe filters aanmaken; de volgorde waarin de filters worden toegepast wijzigen; ze verwijderen; of ze hernoemen. Als u een filter in de lijst selecteert, verschijnen de eigenschappen van het filter in het rechterdeel van het dialoogvenster.

Filtercriteria

In dit gedeelte kunt u het zoekpatroon opgeven waaraan het e-mailbericht moet voldoen voordat de filterhandelingen worden uitgevoerd. U kunt aangeven of een e-mailbericht aan één van de criteria of aan alle criteria moet voldoen voordat de filterhandelingen uitgevoerd gaan worden. Later volgt een uitgebreide beschrijving van de verschillende zoekpatronen.

U kunt klikken op  +  om een extra (initieel lege) regel te krijgen als u meer complexe patronen wilt definiëren en op  −  om de geselecteerde regel te verwijderen. Wissen wist het patroon, bijv., het verwijdert alles behalve één regel van het scherm en stelt deze in op de beginwaarde.

Filterhandelingen

In dit gedeelte kunt u de lijst met handelingen instellen die uitgevoerd moeten worden zodra de filtercriteria van toepassing zijn. Hierna volgt een gedetailleerde uitleg over de verschillende Filterhandelingen.

U kunt op  +  klikken om een nieuwe, lege actie op te geven (als u meer dan één actie wilt definiëren) en op  −  om de geselecteerde actie te verwijderen. Klik op Wissen om alle acties, behalve de eerste, te wissen. Deze wordt dan weer ingesteld op de beginwaarde.

Uitgebreide opties

In dit gedeelte kunt u enkele geavanceerde opties definiëren voor het fijn afstemmen van uw filtering.

De eerste rij keuzevakjes geeft aan waarop het filter toegepast mag worden. De optie Dit filter toepassen op inkomende berichten betekent dat het wordt toegepast op inkomende berichten (bijvoorbeeld bij Controleren op berichten bij). Het filter kan worden toegepast op alle berichten, op alle behalve online IMAP-accounts of op specifieke inkomende e-mailaccounts.

De optie Dit filter toepassen op verzonden berichten betekent dat het filter wordt toegepast op het moment van verzenden van berichten en de optie Dit filter toepassen bij handmatige filtering bestuurt het filteren wanneer dat specifiek wordt geselecteerd (bijvoorbeeld bij BerichtFilters toepassen).

Als Dit filter toepassen op verzonden berichten is geactiveerd, dan zal het filter worden geactiveerd nadat het bericht is verzonden en het zal alleen effect hebben op de lokale kopie van het bericht. Als de kopie van de ontvanger ook gewijzigd moet worden, gebruik dan Dit filter toepassen voor het verzenden van berichten.

Het keuzevakje Als dit filter overeen komt, verwerking hier stoppen bestuurt of de volgende filters na het huidige filter worden toegepast als de filtercriteria van dit filter van toepassing zijn.

Als u het keuzevakje Dit filter toevoegen aan het menu "Filter toepassen" activeert, wordt dit filter opgenomen in het submenu van BerichtFilter toepassen. U kunt dan dit enkele filter toepassen op een bericht of een set berichten. Als u deze optie kiest, kunt u optioneel een sneltoets selecteren en een speciaal pictogram om dit filter uit de werkbalk te activeren.

Een andere manier van toepassen van filters is het gebruikt van de menu-optie berichtFilters toepassen, die alle filters – de ene na de andere – toepast totdat ze allemaal zijn gebruikt of een van de filters die overeenkomt de optie Als dit filter overeenkomt, verwerking hier stoppen specificeert.

Opmerking

Filters krijgen automatisch een naam. U kunt een andere naam aan het filter geven door op de knop Hernoemen... te klikken. KMail blijft de naam van het filter bijwerken zolang de filternaam begin met <.

Als u een filterhandeling opslaat door op OK of Toepassen te klikken, dan worden alleen de geldige filters naar het interne filterbeheer gekopieerd.

De lege zoekpatronen en handelingen worden uit de filtercriteria en filterhandelingen verwijderd voordat het filter bewaard wordt.

 

Zoekpatronen

De meeste filters worden ingesteld om de berichten van een bepaalde afzender er uit te filteren. Dit kunt u doen door het Van-veld te kiezen. Bij een filter voor een discussiegroep kunt u het beste kiezen voor Alle ontvangers. Uiteraard zijn er meerdere velden beschikbaar waarop het criterium gebaseerd kan zijn. Overigens wordt er bij het zoeken niet gekeken naar het verschil in hoofd en kleine letters:

Volledig bericht

Doorzoekt het volledige bericht (berichtkoppen, berichtinhoud en, indien aanwezig, bijlagen).

Berichttekst

Doorzoekt de tekst van het bericht (dus alles behalve de berichtkoppen).

Overal in berichtkoppen

Doorzoekt de berichtkoppen van het bericht.

Alle ontvangers

Doorzoekt de berichtkoppen Aan: en CC: van het bericht.

Grootte in bytes

Bekijkt of het bericht groter of kleiner is dan de opgegeven waarde.

Leeftijd in dagen

Bekijkt of het bericht ouder of jonger is dan de opgegeven waarde.

Berichtstatus

Stelt beperkingen in op de status van het bericht (Belangrijk / Gelezen / Niet-gelezen / etc. zie BerichtBericht markeren >).

Berichtlabel

Controleert op berichten met tags. Zie BerichtBericht markeren >.

Versleuteld

Controleert op versleuteld berichten.

Elke andere waarde (Van, Naar, Datum, etc.)

Doorzoekt de opgeven berichtkop met die naam.

De inhoud van de lijst met beschikbare regels hangt af van wat u in de eerste keuzelijst hebt geselecteerd. De beschikbare regels zijn:

RegelBeschikbaar voorBeschrijving
bevat/bevat nietalle tekstuele zoekopdrachtenControleert of een item de opgegeven tekst wel/niet bevat.
is gelijk aan/is ongelijk aanmeeste tekstuele zoekopdrachtenControleert of een item gelijk/ongelijk is aan de opgegeven tekst.
begint met/begint niet metmeeste tekstuele zoekopdrachtenControleert of het gezochte item begint met (of begint niet met) de opgegeven tekst.
eindigt met/eindigt niet metmeeste tekstuele zoekopdrachtenControleert of het gezochte item eindigt met (of eindigt niet met) de opgegeven tekst.
overeenkomstig met regexp./niet overeenkomstig met regexp.alle tekstuele zoekopdrachtenControleert of een item de opgegeven reguliere expressie bevat. Indien de reguliere expressie-bewerker is geïnstalleerd, kunt u op de knop Bewerken... klikken om de reguliere expressie te bewerken.
heeft bijlage/heeft geen bijlageVolledig berichtControleert of een bericht wel/geen bijlage bevat.
is gelijk aan/is niet gelijk aannumerieke zoek-itemsVergelijkt of de waarde van een item gelijk/ongelijk is aan de opgegeven waarde.
is kleiner dannumerieke zoek-itemsControleert of de waarde van een item kleiner is dan de opgegeven waarde.
is groter dannumerieke zoek-itemsControleert of de waarde van een item groter is dan de opgegeven waarde.
is kleiner dan of gelijk aannumerieke zoek-itemsControleert of de waarde van een item kleiner dan of gelijk is aan de opgegeven waarde.
is groter dan of gelijk aannumerieke zoek-itemsControleert of de waarde van een item groter dan of gelijk is aan de opgegeven waarde.
is/is nietBerichtstatusKijkt of een bericht de opgegeven status wel/niet heeft.
is na/is voor of gelijk aanDatum-kopregelControleert of het bericht is verzonden na (niet na) de gespecificeerde datum.
is voor/is na of gelijk aanDatum-kopregelControleert of het bericht is verzonden voor (niet voor) de gespecificeerde datum.

 

Filterhandelingen

De meest gebruikte filters worden ingesteld om binnenkomende berichten naar specifieke mappen te sturen. Dit kan gedaan worden door te kiezen voor naar map verplaatsen. Hier is een totaaloverzicht van alle mogelijke handelingen.

Verplaatsen naar map

Dit zal het bericht in een andere map plaatsen en het verwijderen uit zijn huidige map.

Kopiëren naar map

Kopieert het bericht naar een andere map, en laat het bericht in de huidige map.

Identiteit instellen op

Zorgt er voor dat een bepaalde identiteit gebruikt gaat worden wanneer u het bericht gaat beantwoorden.

Markeren als

Markeert het e-mailbericht als gelezen, belangrijk (vlag-pictogram), doorgestuurd, beantwoord, etc.

Tag toevoegen

Dit zal een tag aan het bericht hangen. U kunt kiezen uit een lijst met alle tags die zijn gedefinieerd.

Valse MDN verzenden

Dit verstuurt een valse lees- en ontvangstbevestiging naar de verzender van het bericht.

Transport instellen op

Stelt de transportmethode in (bijv. SMTP) wanneer u het bericht gaat beantwoorden. U kunt kiezen uit een lijst met al uw uitgaande e-mailaccounts.

Antwoordadres instellen op

Verandert de berichtkop Antwoord-aan. Dit kan van pas komen bij berichten van discussiegroepen waarbij u het Antwoord-aan-adres niet wilt gebruiken.

Doorsturen naar

Dit stuurt het bericht ingebed door naar een ander e-mailadres. Dit gebeurt op dezelfde manier als wanneer u het menu BerichtDoorsturenIngebed... kiest. U kunt een eigen doorstuursjabloon selecteren als zoń sjabloon is gedefinieerd. Als KAddressBook geïnstalleerd is, kunt u het Antwoord-aan-adres kiezen uit een pop-up-venster.

Omleiden naar

Dit zal het bericht omleiden naar een ander e-mailadres. Als KAddressBook is geïnstalleerd kunt u het Doorsturen naar-adres kiezen uit een pop-up-venster.

Aflevering bevestigen

Zal een bevestiging naar de afzender sturen dat het bericht met succes is aangekomen, als de afzender daarom heeft gevraagd.

Dit filter maakt het mogelijk om selectief ontvangstbevestigingen te versturen. Indien er naar iedereen een ontvangstbevestiging verstuurd mag worden, kan dat worden ingesteld bij KMail instellen... ( in het gedeelte Beveiliging). Het advies is echter om niet aan iedereen zomaar een ontvangstbevestiging te sturen omdat het op die manier wel erg makkelijk is voor afzenders van bijvoorbeeld spam om te controleren of e-mailadressen geldig zijn. Geldige e-mailadressen worden vervolgens weer verspreid aan anderen die spam versturen, waardoor u uiteindelijk bedolven wordt onder ongewenste e-mail.

Commando uitvoeren (alleen voor geavanceerde gebruikers)

Voert een programma uit, het bericht zal echter niet worden gewijzigd. Geef het volledige pad op naar het programma. KMail zal wachten totdat het programma afgerond is. Indien u dat niet wilt, kunt een & toevoegen aan het commando. Segmenten van het e-mailbericht kunnen een voor een worden meegegeven aan het programma: %0, %1, etc.. Het getal staat voor het segment van het bericht. Normaliter is %0 de tekst, %1 de eerste bijlage en zo verder. Daarnaast wordt het volledige bericht aan stdin meegegeven. Daarbij wordt elke %{foo} vervangen door de inhoud van de foo-berichtkop. Als het nodig is dat u het bericht moet identificeren via zijn opslaglocatie in de Akonadi-database, dan kunt u de plaatshouders %{itemid} of %{itemurl} gebruiken om dat te bereiken.

Waarschuwing

Momenteel werkt dit alleen als het e-mailbericht tenminste één bijlage heeft. In andere gevallen zal zelfs %0 in het algemeen niet werken!

Tip

Zelfs complexe commando's kunnen worden opgegeven omdat KMail een subshell gebruikt om het commando uit te voeren. Zodoende zal zelfs het volgende commando uitgevoerd worden: uudecode -o $(mktemp kmail-uudecoded.XXXXXX) && echo $'\a'

Doorsluizen via

Dit haalt de tekst door een bepaald programma heen. Indien het programma uitvoer teruggeeft, zal het volledige e-mailbericht (inclusief berichtkoppen) vervangen worden door deze uitvoer. Als het programma geen uitvoer teruggeeft of met een andere dan status 0 eindigt, zal het bericht niet gewijzigd worden. Geef het volledige pad op naar het programma. Ook hier zullen %n,%{foo}, etc., vervangen worden zoals dat gebeurt bij commando uitvoeren.

Zowel de Anti-Spam-assistent als de Anti-Virus-assistent gebruiken de actie Pipe Through om op spam / malware te controleren. De algemeen beschikbare anti-spam en anti-virus programma's geven het bericht terug en voegen een extra header-record toe, als spam (of een virus) wordt gedetecteerd.

Waarschuwing

Wees er op bedacht dat deze filterhandeling er voor kan zorgen dat berichten onleesbaar worden als het aangeroepen programma geen goede uitvoer of extra regels teruggeeft.

Berichtkop verwijderen

Verwijdert alle berichtkoppen met de opgegeven naam uit het e-mailbericht. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen om ongewenste Reply-To-berichtkoppen te verwijderen.

Berichtkop toevoegen

Voegt een berichtkop met de opgegeven naam en waarde toe aan het e-mailbericht. Indien er reeds een berichtkop bestaat met de opgegeven naam, zal deze worden overschreven met de nieuwe waarde. Indien er meerdere berichtkoppen met de opgegeven naam bestaan (bijvoorbeeld de Received:-berichtkoppen), zal één van hen overschreven worden en de anderen zullen niet veranderd worden. Dit is een bekende beperking van deze handeling. Indien dit ongewenst is, kan deze handeling voorafgegaan worden door de handeling Berichtkop verwijderen, zodat er geen berichtkop met deze naam meer zal voorkomen.

Berichtkop herschrijven

Zoekt de opgegeven berichtkop en wijzigt de waarde. De opgegeven zoekopdracht zal beschouwd worden als een hoofdlettergevoelige reguliere expressie. De opgegeven waarde zal letterlijk worden gebruikt, maar \n, $n en ${nn} (waarbij n een enkel getal is, behalve de laatste variant) zullen worden vervangen door zoekdelen die in de reguliere expressie tussen haakjes staan.

Analoog aan de opmerkingen bij het Berichtkop toevoegen-veld geldt hier dezelfde beperking.

Geluid afspelen

Zal het gespecificeerde geluid afspelen. Een bladerknop laat u een vooraf opgenomen geluidsbestand kiezen (bijv. .wav).

Toevoegen aan adresboek

Als KAddressBook is geïnstalleerd zal deze actie u laten specificeren welke header te scannen (Van, Aan, Cc of Bcc), welke tag toe te kennen, indien van toepassing, en in welk genoemd adresboek de adressen op te slaan.

Bericht verwijderen

Verwijdert het/de geselecteerd(e) bericht(en). Deze optie voorzichtig gebruiken. Verwijderde berichten kunnen niet hersteld worden.

Status niet-ingesteld

Dit is het omgekeerde van het bovenstaande Markeren als. In plaats van het geselecteerde bericht als belangrijk, gelezen, etc. te markeren, zal deze actie de gespecificeerde vlag wissen.

Versleutelen

Zal het/de geselecteerd(e) bericht(en) met de gespecificeerde publieke sleutel versleutelen. U kunt kiezen uit elke publieke / private sleutelparen opgeslagen in uw sleutelring.

Ontcijferen

Zal het/de geselecteerd(e) bericht(en) ontcijferen. Deze actie voorzichtig gebruiken. KMail zal berichten automatisch ontsleutelen wanneer u ze opent voor bekijken, u hebt deze actie dus waarschijnlijk niet echt nodig.

 

Voorbeelden van filters

Op dit moment kan KMail geen e-mails accentueren of markeren, die een extra Priority: kop bevatten. Als u alle berichten als urgent of belangrijk wilt markeren dan kunt u het volgende filter gebruiken:

Procedure 3.1. Urgente berichten als belangrijk markeren

 1. Open nu de dialoog InstellingenFilters configureren... en klik op pictogram Nieuw onder de lijst Beschikbare filters.

 2. Selecteer in het gedeelte Filtercriteria Overal in de berichtkoppen en bevat uit het afrolvak en typ Prioriteit in het tekstveld. Selecteer dezelfde criteria in de volgende regel en typ urgent in het tekstveld van het tweede afrolvak.

  Uw filter dient overeen te komen met Priority: urgent in de kop.

 3. Ga naar het gebied van de Filteracties. Selecteer Markeren als kiezen uit het afrolvak. Er verschijnt een nieuw afrolvak met een lijst met rechts markeervlaggen. Selecteer Belangrijk uit het afrolvak.

 4. Omdat u niet wilt dat andere berichtfilters worden toegepast, zorgt u ervoor dat de optie Als dit filter overeen komt, verwerking hier stoppen wordt gedeactiveerd op het tabblad Geavanceerd.

 5. Klik op OK en u bent klaar.

  Bedenk dat het filter Prioriteit: urgent naar de top van de lijst Beschikbare filters verplaats wordt elke keer als u een nieuw filter hebt toegevoegd, zodat uw doorgaan-filter altijd eerst wordt toegepast.

Als u geabonneerd bent op de (algemene) KDE-mailinglijst, dan zou u een aparte map kunnen maken (bijvoorbeeld KDE-Algemeen) waarin de berichten van de discussiegroep komen te staan. U kunt nu een filter aanmaken dat de berichten van de discussiegroep automatisch verplaatst van "postvak in" naar de map KDE-Algemeen. Dit kan op de volgende manier:

Procedure 3.2. Een discussiegroep filteren

 1. Controleer of bij BerichtFilter aanmakenFilteren op discussiegroep... de naam van de discussiegroep vermeld staat. Als dat het geval is, dan wordt er direct een goed filtercriterium getoond, bijvoorbeeld: List-Id bevat <kde@mail.kde.org>. Bij de Filterhandelingen hoeft dan alleen nog te worden aangegeven naar welke map de berichten verplaatst moeten worden.

  Als dat niet werkt, dan moet u bedenken hoe de berichten van de discussiegroep het best geïdentificeerd kunnen worden. Bijvoorbeeld: bij bijna alle berichten van de discussiegroepen van KDE staat de naam van de discussiegroep in de berichtkop Onderwerp (bijvoorbeeld [KDE-i18n-nl]).

 2. Kies nu in het menu voor InstellingenFilters instellen....

 3. Klik nu op de knop om een leeg filter aan te maken. Dit filter zal verschijnen als <onbekend>.

 4. Selecteer in het gedeelte Filtercriteria Alle ontvangers uit het eerste afrolvak, bevat uit het tweede afrolvak en typ kde@kde.org in het tekstvak.

 5. Ga naar beneden naar de sectie Filterhandelingen. Selecteer Naar map verplaatsen uit het eerste afrolvak. Klik op het pictogram van de map waarnaar u de gefilterde berichten wilt verplaatsen. Bijvoorbeeld naar KDE-algemeen.

Misschien wilt u complexere filters creëren. Als u bijvoorbeeld alleen de berichten van uw goede vriend Jan Jansen <jan.jansen@provider.nl>, gericht aan de discussiegroep, wilt filteren naar een speciale map. Hier komende de extra filtercriteria van pas:

Procedure 3.3. Het filter uitbreiden

 1. Open het dialoogvenster Filterregels en selecteer het zojuist aangemaakte filter.

 2. Omdat u alleen de berichten die [KDE-i18n-nl] in de Subject-berichtkop hebben en die afkomstig zijn van Jan Jansen wilt filteren, selecteert u allereerst komt overeen met al het volgende.

 3. Vervolgens kunt u bij het tweede criterium in de eerste kolom From selecteren, gevolgd door bevat en daarnaast tikt u jan.jansen@provider.nl in.

U hebt nu een filter dat alle berichten aan de discussiegroep identificeert die komen van een willekeurige gebruiker.

 

Filteroptimalisatie

Het is belangrijk te bedenken dat de volgorde van de filters invloed heeft op de snelheid van het filterproces. Nu volgen wat opmerkingen die het goed en snel filteren kunnen bevorderen.

Stop het filterproces zo snel mogelijk:

Indien u weet dat een filter een bepaalde groep berichten heeft gefilterd, dan kunt u met de keuzevak Als dit filter overeen komt, verwerking hier stoppen voorkomen dat alle andere filters nodeloos worden doorlopen (bekijk ook de geavanceerde instellingen van het dialoogvenster Filter).

Een voorbeeld hiervan is het filteren van de berichten van discussiegroepen via de berichtkop List-Id. Zodra een bericht van Discussiegroep A is gevonden en gefilterd, dan is het niet zinnig om nog te testen of het afkomstig is van Discussiegroep B.

Bedenk welke filterregels bij het evalueren ervan veel tijd zullen kosten:

De tijd die nodig is om de filtercriteria te testen hangt af van de manier waarop de criteria zijn opgebouwd. Zo zal het bekijken of iets een bepaalde tekst bevat sneller gaan dan overeenkomstig met regexp..

Wat ook in beschouwing genomen moet worden is de hoeveelheid gegevens die getest moeten worden in de criteria. Indien het filter gebaseerd is op een berichtkop, dan zou dit veel sneller moeten zijn dan een filter dat de inhoud van het volledige e-mailbericht evalueert.

Probeer het filter zo simpel mogelijk te houden.

Controleer de volgorde van de filters:

De verschillende filterhandelingen hebben een verschillende complexiteit. De meest tijdrovende filters zijn de filterhandelingen Doorsluizen via en Commando uitvoeren. Deze roepen namelijk externe programma's aan. Plaats deze filters als het even kan dus achter de filters die het aantal berichten verminderen of pas de criteria aan zodat de handeling alleen wordt uitgevoerd op de berichten waarvoor dit echt nodig is.

Een voorbeeld is het filteren van berichten van discussiegroepen en het detecteren van spamberichten. Voor spamdetectie hebt u waarschijnlijk een filter Doorsluizen via gemaakt. Voor de discussiegroep hebt u waarschijnlijk een filter gebaseerd op de berichtkop List-Id ingesteld. Indien u de berichten van de discussiegroep niet hoeft te controleren op spam, dan is het beter om het filter voor de discussiegroep vóór het filter van de spamdetectie te plaatsen. Dit voorkomt het tijdrovende filteren van berichten van de discussiegroep.

Filterlog

Indien u wilt controleren of de filters op de juiste manier werken, kunt u het filterlog openen door het menu HulpmiddelenFilterlog bekijken... te kiezen.

In de logweergave kunt u het doorlopen van de verschillende filters volgen. U kunt aangeven tot in welk detail u dit wilt doen, u kunt het logvenster leegmaken of de gegevens opslaan in een bestand. De logweergave kan waardevolle informatie geven indien berichten niet op de juiste manier gefilterd worden.