Edició de diagrames

En treballar amb un diagrama, Umbrello UML Modeller intentarà guiar-vos aplicant algunes regles simples sobre quins elements són vàlids en els diferents tipus de diagrames, així com les relacions que poden existir entre ells. Si sou un expert en UML probablement no ho notareu mai, però això ajuda als novicis de UML a crear diagrames d'acord amb l'estàndard.

Una vegada que heu creat els vostres diagrames és l'hora d'editar-los. Aquí cal fixar-se en la diferència (per als principiants subtil) entre l'edició del diagrama i l'edició del model. Com ja sabeu els diagrames són vistes del model. Per exemple, si creeu una classe editant el diagrama de classes, esteu realment editant ambdós, el diagrama i el model. Si canvieu el color o altres opcions de visualització d'una classe en el diagrama de classes, només esteu editant el diagrama, però no canvia res en el model.

Inserció d'elements

Una de les primeres coses que heu de fer en editar un nou diagrama és inserir elements (classes, actors, casos d'ús, etc.). Hi ha bàsicament dos maneres de per això:

  • Arrossegar i deixar anar elements en el model des de la vista en arbre

  • Crear nous elements en el model i afegir-los al diagrama alhora, usant una de les eines d'edició de la barra d'eines de treball

Per inserir elements que ja existeixen en el model, simplement arrossegue-los de la vista en arbre i deixeu-los anar on vulgueu en el diagrama. Sempre podeu moure elements en el diagrama usant l'eina de selecció

La segona manera d'afegir elements als diagrames és usant les eines d'edició de la barra d'eines de treball (noteu que això també afegeix els elements al model).

La barra d'eines de treball era ubicada per omissió a la part superior de la finestra. Les eines disponibles en aquesta barra d'eines (els botons que podeu veure) canvien depenent del tipus de diagrama en el que esteu treballant actualment. El botó per l'eina actual està activat en la barra d'eines. Podeu canviar a l'eina de selecció prement la tecla Esc.

Quan hageu seleccionat una eina d'edició des de la barra d'eines de treball (per exemple, l'eina per inserir classes) el punter del ratolí canvia a una creu, i podeu inserir elements en el model amb un clic simple en el diagrama. Noteu que els elements en UML han de tenir un nom únic. Per tant, si teniu una classe en una altre diagrama el nom de la qual és «ClasseA» i useu l'eina d'inserir classes en una altre diagrama no podeu usar aquest nom «ClasseA» per a la nova classe. Si se suposa que aquests són dos elements diferents, heu de donar-hi un nom únic. Si esteu intentant afegir el mateix element al diagrama, l'eina Insereix classe no és la correcta per a això. Enlloc d'això heu d'arrossegar i deixar anar la classe des de la vista en arbre.

Suprimir elements

Podeu suprimir qualsevol element seleccionant l'opció Esborra del seu menú contextual.

De nou, hi ha una gran diferència entre eliminar un objecte d'un diagrama, i suprimir un objecte del model: si esborreu un objecte des d'un diagrama, només esteu eliminant l'objecte per aquest diagrama en particular: l'element encara serà part del model i si hi ha altres diagrames usant el mateix element no patiran cap canvi. Si d'altra banda, esborreu l'element de la vista en arbre, l'esteu esborrant realment del model. Com que l'element ja no existeix en el model, serà eliminat automàticament de tots els diagrames en els que aparegui.

Edició dels elements

Podeu editar la majoria dels elements UML en el model i els diagrames obrint el seu diàleg de propietats i seleccionant l'opció apropiada. Per editar les propietats d'un objecte, seleccioneu Propietats del seu menú contextual (clic botó dret del ratolí). Cada element té un diàleg que consisteix en diverses pàgines on podeu configurar les opcions corresponents a aquest element. Per alguns elements, com ara els actors, només podeu establir un conjunt d'opcions, com ara el nom de l'objecte i la documentació, mentre que per altres elements, com ara les classes, podeu editar els atributs i les operacions, seleccioneu que voleu que es mostri en el diagrama (tota la signatura de l'operació o només els noms de les operacions, etc) i també els colors que voleu usar per la línia i el farciment de la representació de la classe en el diagrama.

Pels elements UML també podeu obrir el diàleg de propietat fent-hi doble clic si esteu usant l'eina de selecció (la fletxa).

Noteu que també podeu seleccionar l'opció propietats des del menú contextual dels elements en la vista en arbre. Això us permet també editar les propietats dels diagrames, coma ara establir si s'ha de mostrar la graella o no.

Edició de les classes

Tot i que l'edició de les propietats de tots els objectes ja s'ha tractat en la secció anterior, reservem una secció especial a les classes perquè són una mica més complicades i tenen més opcions que la majoria dels altres elements UML.

En el diàleg de propietats d'una classes podeu establir-ho tot, des del color que usa a les operacions i atributs que té.

Arranjament general de la classe

La pàgina d'opcions generals del diàleg de propietats s'explica per si mateixa. Aquí podeu canviar el nom de la classe, la visibilitat, la documentació, etc.. Aquesta pàgina sempre està disponible.

Arranjament dels atributs de la classe

En la pàgina d'arranjament dels atributs podeu afegir, editar o suprimir atributs (variables) de la classe. Podeu desplaçar els atributs amunt i avall de la llista prement els botons de fletxa del costat. Aquesta pàgina sempre està disponible.

Arranjament de les operacions de la classe

De manera similar a la pàgina d'arranjament d'atributs, en la pàgina d'operacions podeu afegir, edit o eliminar operacions per a la classe. En afegir o editar una operació, introduïu les dades en el diàleg Propietats de l'operació. Si voleu afegir paràmetres a l'operació heu de clicar el botó Paràmetre nou..., que mostrarà el diàleg Propietats del paràmetre. Aquesta pàgina sempre està disponible

Arranjament de les plantilles de la classe

Aquesta pàgina us permet afegir plantilles de classe que són les classes no especificades o tipus de dades. En Java 1.5 s'anomenen genèriques.

Pàgina de les associacions de la classe

La pàgina Associacions de la classe mostra totes les associacions de aquesta classe en el diagrama actual. Fent doble clic en una associació es mostren les seves propietats, i depenent del tipus de l'associació podeu modificar alguns paràmetres com ara establir la multiplicitat i el nom del rol. Si l'associació no permet que es modifiquin aquestes opcions, el diàleg de propietats de l'associació és de només lectura i només podeu modificar la documentació associada amb aquesta associació.

Aquesta pàgina només està disponible si obriu les propietats de la classes des d'un diagrama. Si seleccioneu les propietats de la classe des del menú contextual de la vista en arbre, aquesta pàgina no està disponible.

Pàgina de visualització de la classe

En la pàgina Opcions de visualització, podeu establir que és el que es mostrarà en el diagrama. Una classe pot ser mostrada com a només un rectangle amb el nom de la classe (útil si teniu moltes classes en el diagrama, o de moment no esteu interessat en els detalls de cada classe) o com a una visualització completa mostrant els paquets, estereotips, i atributs i operacions amb signatura i visibilitat completes

Depenent de la quantitat d'informació que voleu veure podeu seleccionar les opcions corresponents en aquesta pàgina. Els canvis que feu aquí només són opcions de visualització pel diagrama. Això significa que «ocultar» les operacions d'una classe només fa que no es mostrin en el diagrama, però l'operació encara és part del model. Aquesta opció només està disponible si seleccioneu les propietats de la classe des del diagrama. Si obriu les propietats de la classe des de la vista en arbre aquesta pàgina no hi és ja que aquestes opcions de visualització no tenen sentit en aquest cas

Pàgina estil de la classe

A la pàgina Estil de l'estri podeu configurar els colors que voleu per la línia i el farciment de l'estri. Aquesta opció òbviament només té sentit per les classes mostrades en el diagrames, i no hi és si obriu el diàleg de propietats de la classe des de la vista en arbre.

Associacions

Les associacions relacionen dos objectes UML l'un a l'altre. Normalment les associacions es defineixen entre dos classes, però també poden existir alguns tipus d'associacions entre casos d'ús i actors.

Per crear una associació seleccioneu l'eina apropiada de la barra d'eines de treball (associació genèrica, generalització, agregació, etc.) i cliqueu en el primer element que participa de l'associació i després cliqueu en el segon element que participa. Noteu que aquests dos clics, un en cada un dels objectes que participen de l'associació, no és arrossegar un objecte i deixar-lo anar en l'altre.

Si intenteu usar una associació d'una manera contrària a l'especificació UML Umbrello UML Modeller rebutjarà crear l'associació i obtindreu un missatge d'error. Aquest és el cas, si per exemple, existeix una generalització des de la classe A a la classe b I intenteu crear una altra generalització des de la classe B a la classe A

Clicant amb el botó Dret en una associació es mostrarà un menú de context amb les accions que hi podeu aplicar. Si necessiteu suprimir una associació simplement seleccioneu l'opció Esborra del seu menú contextual. També podeu seleccionar l'opció Propietats i, depenent del tipus d'associació, editar els atribut com ara els rols i les multiplicitats.

Punts d'ancoratge

Les associacions es dibuixen, per omissió, com una línia fina que connecta els dos objectes en el diagrama.

Podeu afegir punts d'ancoratge per doblegar una associació dobleclicant en algun punt de la línia de l'associació. Això inserirà un punt d'ancoratge (mostrat com un punt blau quan se selecciona la línia de l'associació) que podeu moure per donar forma a l'associació

Si necessiteu eliminar un punt d'ancoratge, doblecliqueu-lo de nou per eliminar-lo

Noteu que la única manera d'editar les propietats d'una associació és a través del menú contextual. Si intenteu dobleclicar-la com amb els altres objectes UML, això només inserirà un punt d'ancoratge.

Notes, text i quadres

Les notes, les línies de text i els quadres són elements que poden estar presents en qualsevol tipus de diagrama però sense tenir un valor semàntic real, són molt útils per afegir comentaris extra o explicacions que poden fer el diagrama més fàcil d'entendre.

Per afegir una nota o una línia de text, seleccioneu l'eina corresponent de la barra d'eines de treball i cliqueu en el diagrama on voleu posar el comentari. Podeu editar el text obrint l'element a través del seu menú contextual o en el cas de les notes, també dobleclicant-les.

Àncores

Les àncores s'usen per enllaçar una nota de text i un altre element UML. Per exemple, normalment s'usa una nota de text per explicar o fer algun comentari quant a una classe o una associació en particular, en aquest cas useu l'àncora per deixar clar que la nota «pertany» a aquest element en particular.

Per afegir una àncora entre una nota i un altre element UML, useu l'eina àncora de la barra d'eines de treball. Primer heu de clicar en la nota i després en l'element UML que voleu enllaçar a la nota.