El manual del System Monitor

Schlaeger, Chris

developer: Tapsell, John
developer: Schlaeger, Chris
developer: Koenig, Tobias
Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma
5.9 (31 de gener de 2016)

El System Monitor és un gestor de tasques orientat a xarxa i una aplicació de monitoratge del sistema.