El manual del Choqok

Momeny, Mehrdad

Mahfouf, Anne-Marie

Scarpino, Andrea

Traductor: Antoni Bella
revisió 1.5 (25 de gener de 2015)

El Choqok és un client de microblogs creat per la comunitat KDE (https://choqok.kde.org).