Showparam

Print the libxslt parameters present

Table 3.42. Showparam usage

showparam