Kapitel 2. Grundläggande UML

Om UML

Det här kapitlet ger en snabb översikt av grunderna i UML. Kom ihåg att det här inte är en heltäckande UML-handledning, utan bara en kortfattad introduktion till UML som kan läsas som UML-handledning. Om du skulle vilja lära dig mer om Unified Modelling Language, eller om allmän analys och konstruktion av programvara, hänvisas du till några av de många böcker som är tillgängliga i ämnet. Det finns också många handledningar på Internet, som du kan använda som startpunkt.

Unified Modelling Language (UML) är ett diagrambaserat språk eller notation för att specificera, visualisera och dokumentera modeller av objektorienterad programvara. UML är inte en utvecklingsmetod, vilket betyder att det inte talar om för dig vad du ska göra först och vad du ska göra därefter, eller hur du ska konstruera system, men det hjälper till att visualisera konstruktionen och kommunicera med andra. UML styrs av Object Management Group (OMG), och är industristandard för att grafiskt beskriva programvara.

UML är konstruerat för design av objektorienterad programvara, och har begränsad användning för andra programmeringsparadigmer.

UML är uppbyggt av många modelleringselement som representerar olika delar av programsystemet. UML-elementen används för att skapa diagram, som representerar en viss del, eller en synvinkel av systemet. Följande sorters diagram stöds av Umbrello UML Modeller:

  • Användningsfallsdiagram visar aktörer (människor eller andra användare av systemet), användningsfall (scenarion då de använder systemet), och deras samband

  • Klassdiagram visar klasser, och sambanden mellan dem

  • Sekvensdiagram visar objekt och deras samband, med betoning på utbyte av meddelanden mellan objekt i kronologisk ordning

  • Samarbetsdiagram visar objekt och deras samband, med betoning på objekten som deltar i utbytet av meddelanden

  • Tillståndsdiagram visar tillstånd, tillståndsändringar och händelser för ett objekt eller en del av systemet

  • Aktivitetsdiagram visar aktiviteter, tillstånd och tillståndsändringar hos objekt och händelser som sker i någon del av systemet

  • Komponentdiagram visar programmeringskomponenter på hög nivå (som Kparts eller Java Beans).

  • Utplaceringsdiagram visar komponenternas instanser och deras inbördes förhållanden.

  • Objektsambandsdiagram visar data, samt sambanden och begränsningarna mellan dataobjekt.