Rozdział 4. Wykaz poleceń w menu

Menu Plik

PlikNowy (Ctrl+N)

Tworzy nowe archiwum

PlikOtwórz... (Ctrl+O)

Otwiera archiwum

PlikOtwórz poprzedni

Pokazuje listę ostatnio otwieranych archiwów do wybrania

PlikNowe okno

Otwiera nowe okno Arka

PlikOdśwież (F5)

Wczytuje ponownie aktualnie otwarte archiwum z dysku. Spowoduje to odświeżenie aktualnego widoku w Arku. Przydatne, gdy inny program zmodyfikował archiwum.

PlikZapisz jako...

Pozwala na zachowanie aktualnego archiwum pod inną nazwą

PlikZamknij (Ctrl+W)

Zamyka bierzące archiwum

PlikZakończ (Ctrl+Q)

Kończy pracę Arka