Hoofdstuk 3. Dolphin aanpassen

Dolphin kent twee verschillende soorten instellingen:

 • Instellingen met betrekking tot het algemene gedrag van Dolphin. Deze kunnen worden aangepast via het Voorkeuren-dialoogvenster.

 • Instellingen waarmee bepaald wordt hoe de inhoud van een map getoond wordt in Dolphin. Deze instellingen worden Weergavestijl genoemd en kunnen worden gewijzigd via werkbalkknoppen via het menu Beeld en met De dialoog Weergavestijl. In de standaard configuratie gebruiken de mappen dezelfde weergavestijl, maar Dolphin kan ook geconfigureerd worden om de weergavestijl van elke map te herinneren in de sectie Algemeen van de instellingen.

Het Dolphin-voorkeuren dialoogvenster

U opent het voorkeuren-dialoogvenster via het menu InstellingenDolphin instellen... in het hoofdvenster van Dolphin. De instellingen zijn verdeeld in verschillende groepen die u kunt openen door te klikken op het overeenkomstige pictogram links van het dialoogvenster.

Alle instellingen behalve uit de pagina Opstarten en het tabblad Statusbalk op de pagina Algemeen worden gedeeld met Konqueror in modus bestandsbeheerder.

Algemeen

Deze groep bevat instellingen die betrekking hebben op het algemene gedrag van Dolphin. De groep is onderverdeeld in vier subgroepen die u kunt bereiken via de tabbladen bovenin.

Algemene instellingen.

Algemene instellingen in het venster Dolphin-voorkeuren.

Het tabblad Gedrag

 • In de sectie Beeld kunt u configureren of dezelfde weergavestijl gedeeld wordt tussen alle mappen of dat mappen hun eigen weergavestijl herinneren.

 • Sorteermodus bestuurt hoe items worden gesorteerd in de weergave. Als Natuurlijk sorteren is ingeschakeld, zal de sorteervolgorde van de volgende drie voorbeeldbestanden zijn:

  1. Bestand1,

  2. Bestand2,

  3. Bestand10.

  Als deze optie is uitgeschakeld, zal de normale alfabetische sortering worden gebruikt voor de sorteervolgorde al dan niet gevoelig voor hoofd- en kleine letters.

  1. Bestand1,

  2. Bestand10,

  3. Bestand2.

 • Als Tekstballonnen tonen is ingeschakeld, zal er een venster met relevante informatie getoond worden wanneer u de muis boven een bestand of map houdt.

 • Selectiemarkeerder tonen toont een klein + of --teken boven het pictogram van een item wanneer u de muis erboven houdt. U kunt deze gebruiken om een item te selecteren of de selectie ongedaan te maken.

 • Schakel Inline hernoemen in om deze modus te gebruiken als alleen één item is geselecteerd. Als deze optie uitgeschakeld is of verschillende items zijn geselecteerd, dan zal er een dialoog verschijnen voor het hernoemen.

 • Schakelen tussen gesplitste panelen met tab-toets activeren stelt in staat om tussen gesplitste weergaven te schakelen met de Tab-toets.

 • Uitschakelen van gesplitste weergave sluit het actieve paneel wordt gebruikt om het inactieve paneel te sluiten wanneer u de modus gesplitste weergave uitzet, bijv. door F3 in te drukken.

Het tabblad Voorbeelden

Op dit tabblad kunt u instellen voor welk type bestand voorbeelden worden getoond. Ook kunt u de grootte van lokale en bestanden op afstand, waarvoor een voorbeeld moet worden gegenereerd, kiezen.

Als voorbeelden voor mappen is ingeschakeld, zullen voorbeelden van sommige bestanden in die map getoond worden binnen het map-pictogram.

Tabblad Bevestigingen

In de sectie bevestiging vragen kunt u waarschuwingsvensters inschakelen, die getoond worden voordat acties die mogelijk schade kunnen toebrengen, worden uitgevoerd.

Het is ook mogelijk de standaard actie Bij openen van een uitvoerbaar bestand te kiezen. Er zijn drie opties, namelijk Altijd vragen, In toepassing openen en Script uitvoeren.

Waarschuwing

De instellingen voor bevestiging van Bestanden of mappen naar de prullenbak verplaatsen en Bestanden of mappen verwijderen hebben invloed op bewerkingen in Dolphin, Konqueror, Gwenview en alle KDE toepassingen die de standaard bestandsdialoog van KDE gebruiken, terwijl Dolphin met meerdere tabbladen sluiten een instelling specifiek voor Dolphin is.

Het tabblad Statusbalk

Op dit tabblad kan een aantal extra items worden ingeschakeld voor de statusbalk, mits de statusbalk breed genoeg is:

 • Het item Statusbalk tonen kan gebruikt worden om de zichtbaarheid van de statusbalk om te schakelen.

 • Het item Zoomschuifregelaar tonen biedt het omschakelen van de zichtbaarheid van het widget pictogramgrootte.

 • Het item Informatie over vrije ruimte tonen kan gebruikt worden om een balk in of uit te schakelen die toont hoeveel ruimte vrij is op de huidige schijf.

Opstarten

Deze groep bevat instellingen die betrekking hebben op het uiterlijk van Dolphin bij het opstarten.

Opstartinstellingen.

Opstartinstellingen in het dialoogvenster Dolphin-voorkeuren.

 • De optie Bij opstarten tonen biedt het kiezen van de map die wordt geopend bij opstarten.

  Als het item Mappen, tabbladen en vensterstatus van de laatste keer is geselecteerd dan

  • Indien gestart vanuit de GUI of CLI zonder een URL's, za; Dolphin de sessie herstellen

  • Bij systeemherstart met Dolphin open, wordt de sessie normaal hersteld nadat het systeem terug is gekomen

  • Wanneer gestart met URL's, zal het venster van Dolphin worden geopend met die URL's in plaats van de sessie te herstellen

  • Wanneer Dolphin al actief is en een nieuw venster wordt geopend, zal dat nieuwe venster een enkel tabblad tonen met dezelfde URL als zichtbaar was in het eerder geopende exemplaar van Dolphin

  De locatie van de map kan ook rechtstreeks worden ingetypt of gekozen in een venster dat verschijnt wanneer u op het map-pictogram klikt. Bovendien kan de huidige locatie of de standaardlocatie (de persoonlijke map van de gebruiker) worden gebruikt als Begin-map door op de overeenkomstige knop te drukken.

 • In modus gesplitste weergave beginnen bepaalt of de Dolphin-weergave bij het opstarten van nieuwe vensters wel of niet gesplitst is.

 • Met Filterbalk tonen wordt bepaald of de filterbalk wel of niet getoond wordt bij opstarten. Zie voor meer informatie hierover de sectie over de filterbalk.

 • Locatiebalk bewerkbaar maken bepaalt of de locatiebalk bewerkbaar is bij opstarten. Anders wordt de broodkruimelmodus van de locatiebalk gebruikt. Zie de sectie over de locatiebalk voor verdere informatie over de twee modi.

 • Nieuwe mappen in tabbladen openen bestuurt of Dolphin een nieuwe map in een nieuw tabblad van het huidige exemplaar zou moeten openen wanneer het extern wordt aangeroepen. Indien niet ingeschakeld zullen de nieuwe mappen geopend worden in nieuwe exemplaren van Dolphin. Standaard is deze optie ingeschakeld.

 • Als Volledig pad in locatiebalk tonen aangevinkt is, wordt het volledige pad van de huidige locatie getoond in de broodkruimelmodus van de locatiebalk. Anders wordt een verkorte versie van het pad getoond als het begint met het pad van één van de locaties in het Plaatsen-paneel.

 • Volledig pad in titelbalk tonen maakt het gemakkelijk om onderscheid te maken tussen bestanden of mappen met dezelfde naam in verschillende mappen.

Weergavemodi

Deze groep bevat instellingen waarmee u het gedrag van de weergavemodi van Dolphin aanpast. De drie weergavemodi zijn toegankelijk via de tabs Pictogrammen, Compact en Details bovenin het venster Weergavemodi.

Weergavemodi-instellingen.

Weergavemodi-instellingen in het venster Dolphin-voorkeuren.

Gemeenschappelijke instellingen voor alle weergavemodi.

Alle drie weergavemodi hebben enige gemeenschappelijke instellingen:

 • Schuifregelaars waarmee de grootte van de pictogrammen wordt ingesteld. De grootte Standaard of Voorbeeld worden respectievelijk gebruikt wanneer Voorbeeld niet of wel geactiveerd is.Merk op dat de grootte van de pictogrammen eenvoudig kan worden gewijzigd via de zoomschuifregelaar in de statusbalk, mits deze optie is geactiveerd in de sectie Algemeen van de instellingen.

 • Een instelling voor het gebruikte lettertype in de weergavemodus: ofwel het lettertype van het systeem of er kan een eigen lettertype worden gekozen.

De andere instellingen in de sectie Tekst die alleen op een van de weergavemodi van toepassing zijn worden onderstaand beschreven.

Pictogrammen

 • Met Breedte stelt u de minimale breedte in die gereserveerd wordt voor de tekst van een bestandsitem.

 • Maximum aantal regels betekent maximum aantal tekstregels onder het pictogram.

Compact

 • Met Maximum breedte stelt u de maximale breedte in die gereserveerd wordt voor de tekst van een bestandsitem.

Details

 • Uitvouwbare mappen bepalen of een map met submappen worden getoond in een boomstructuur waar de subitems uitgevouwen kunnen worden door met de linkermuisknop te klikken op het pictogram < en ingevouwen door te klikken op het pictogram v.

  Tonen op mapgrootte biedt het definiëren van de eigenschap om mappen te sorteren op hun grootte. Het is mogelijk om mappen op Aantal items of Grootte van inhoud te sorteren en een grens aan de diepte van de submappen (kan nuttig zijn om onnodige iteraties in de diepte van de mapstructuren te beperken of op de langzame bestandssystemen).

  De optie Datumstijl kan gebruikt worden om de modus van het tonen van datums in Dolphin te configureren. Het is mogelijk te kiezen tussen Relatief (bijv., Gisteren, 15:00) of Absoluut (bijv., 2020-12-23 15:00).

Dolphin-navigatie

Deze groep bevat instellingen die bepalen hoe navigeren in de mapstructuur en in archieven werkt.

Navigatie-instellingen.

Navigatie-instellingen in het venster Dolphin-voorkeuren.

 • De optie om items met een enkele of dubbele muisklik te openen is een systeembrede instelling en kan gewijzigd worden in Systeeminstellingen in de module WerkruimteAlgemeen gedrag.

 • Wanneer Open Archief als map aangevinkt is, zullen archieven geopend worden in Dolphin, en niet in een externe toepassing.

 • Wanneer Mappen openen tijdens verslepen is aangevinkt, zal bij het slepen van een item met de muis en daarmee even boven een map te zweven, die map geopend worden. Hierdoor kunt u snel items verplaatsen of kopiëren naar mappen die enkele niveaus lager liggen in de hiërarchie van mappen.

Diensten

Deze groep biedt een keuze aan diensten die getoond kunnen worden in het submenu Acties van het Dolphin-contextmenu dat verschijnt wanneer u op een bestand of map klikt met de rechtermuisknop.

Services-instellingen.

Services-instellingen in het venster Dolphin-voorkeuren.

Door Nieuwe services downloaden te gebruiken kunt u extra services voor het contextmenu ophalen.

Als u de plug-ins van Dolphin voor Bazaar, Mercurial, Git of Subversion uit de kdesdk-module hebt geïnstalleerd, dan worden deze services in de lijst getoond. Als deze plugins worden ingeschakeld en u gaat naar een map die onder versie-controle staat, dan zal de versie-status (lokaal gewijzigd, up-to-date etc.) worden getoond door pictogrammen en hebt u extra items in het contextmenu zoals commit, update, add, remove etc.

In de lijst met services kunt u ook kiezen of de opdrachten Kopiëren naar, Verplaatsen naar, Aan plaatsen toevoegen, Sorteren op, Weergavestijl, In nieuw tabblad openen, In nieuw venster openen, Locatie kopiëren en Hier dupliceren getoond worden in het het contextmenu.

Dolphin moet opnieuw gestart worden om de wijzigingen voor enige van deze instellingen te activeren.

Prullenbak

Deze groep bevat instellingen waarmee u het gedrag van de prullenbak aanpast.

Prullenbak-instellingen.

Prullenbak-instellingen in het venster Dolphin-voorkeuren.

 • Bestanden die ouder zijn dan een in te stellen aantal dagen, kunnen automatisch verwijderd worden.

 • De grootte van de prullenbak kan worden beperkt tot een in te stellen percentage van de schijfcapaciteit. Als deze limiet bereikt is, kan er een waarschuwing verschijnen, of kunnen de oudste of de grootste bestanden automatisch verwijderd worden.

Prullenbak

Deze groep bevat instellingen die bepalen welke informatie u bijdraagt aan het gebruik van Dolphin aan zijn ontwikkelaars.

Instellingen voor terugkoppeling van gebruik

Instellingen voor terugkoppeling van gebruik in de dialoog Dolphin-voorkeuren.

 • U kunt enige terugkoppeling bijdragen, als u dat wilt, over Dolphin. Gebruik schuifregelaars om uw niveau van deelnemen te configureren.