Cercar

Escolliu l'element de menú EditaCerca o premeu la drecera Ctrl+F per a trobar esdeveniments, tasques pendents o entrades de diari segons el seu títol, descripció i/o etiquetes. L'acció de cercar tan sols cercarà els camps especificats.

Suggeriment

Podeu utilitzar caràcters especials si no recordeu el resum exacte. Si no coneixeu un caràcter del resum, poseu ? en comptes del caràcter desconegut. Si no coneixeu més caràcters, useu *. Per exemple, si sabeu que l'esdeveniment o tasca pendent té una reunió al començament i un producte després, hauríeu d'escriure reunió*producte en el diàleg de cerca. El KOrganizer localitzarà entrades com «Tasca pendent: Convocar una reunió per al producte nou», «Reunió per a tractar l'antiga línia de productes» i similars. No es fa distinció entre majúscules i minúscules.

El resultat de l'operació de trobar és una llista d'esdeveniments, entrades de diari i/o tasques pendents amb les paraules clau especificades. La llista amb les característiques de la cerca són les mateixes que en la Vista de llista.

La llista resultant és activa. Podeu fer doble clic sobre una línia per a mostrar o editar els detalls de l'esdeveniment o de la tasca pendent. Obteniu més informació quant a aquests detalls en les seccions «Esdeveniments» i «Tasques pendents».