Publicar i descarregar utilitzant «Obtén les novetats»

Per a obrir el diàleg Obtén les novetats, el qual ofereix una llista de calendaris per a descarregar, escolliu l'element de menú FitxerImportaObtén les novetats.... En seleccionar un dels calendaris, apareixerà un diàleg amb la llista dels esdeveniments dels calendaris. Per a fusionar els esdeveniments que es mostren amb els del recurs predeterminat, premeu Fusiona.