Afegir entrades al diari

  1. Seleccioneu l'element de menú VisualitzaDiari per a obrir la vista principal del Diari.

  2. Seleccioneu l'element de menú AccionsDiari nou....

  3. Introduïu el títol i el resum de l'entrada de diari.