Notes

Redimensiona / Escala, Gira i Esbiaixa poden canviar les dimensions de la imatge. Podreu veure les noves dimensions en el diàleg.

Si apliqueu aquests efectes a una imatge, aquesta es canviarà de mida si cal. Tanmateix, si apliqueu aquests efectes a una selecció, la imatge no es podrà canviar de mida, fins i tot quan la selecció transformada no encaixi.

La imatge de l'esquerra ha estat girada 30 graus cap a la dreta per formar la imatge de la dreta. El KolourPaint ha ampliat la imatge automàticament per acomodar-la al contingut més gran.

La selecció de l'esquerra s'ha girat 30 graus cap a la dreta per formar la selecció de la dreta. La mida de la imatge segueix sent la mateixa, per tant, les parts de la selecció no seran visibles sense fer un Redimensiona sobre la imatge.