Eines

Editor molecular

L'editor molecular permet veure i editar les molècules amb les biblioteques d'Avogadro 2.

Utilitzant el plafó de control a l'esquerra podeu canviar els paràmetres de visualització, editar una molècula o mesurar-les. En aquest plafó hi ha tres pestanyes: Mostra, Edita i Mesura. A la part superior de la finestra, hi ha un control per a seleccionar l'Estil del visor (pot ser Boles i pals, Licorice, Van der Waals, Van der Waals (OA) (OA vol dir «oclusió ambiental») o Filferro). Els botons a la part inferior de la finestra es poden utilitzar per a Carrega una molècula, Baixa molècules noves, Desa la molècula i Tanca la finestra. Els fitxers descarregats es desaran a la carpeta Documents des d'on es poden carregar a l'editor.

La subfinestra Estadístiques mostra el nom (si està disponible), la fórmula i el pes de la molècula.

La pestanya Pantalla es pot utilitzar per a veure una molècula carregada. En prémer el punter del ratolí a la vista, podreu canviar el punt de vista. Utilitzeu el botó esquerre del ratolí per a girar la molècula, el botó dret del ratolí per a moure-la, i el botó mig del ratolí per apropar-vos-hi.

La pestanya Edita permet editar la molècula. Podeu afegir elements en triar-los a la llista desplegable Element i fent clic amb el botó esquerre del ratolí sobre la subfinestra de vista de la dreta.

La pestanya Mesura es pot utilitzar per a mesurar distàncies i angles en la molècula. Per a realitzar el mesurament utilitzeu les instruccions de la pestanya.

L'«Editor molecular»

Taula d'isòtops

La Taula d'isòtops... mostra els isòtops dels elements.

Hi ha diferents tipus d'isòtops, alguns són estables, altres no. Els isòtops inestables poden decaure com a raigs alfa, els quals són dos raigs beta diferents. Aquestes diferències són codificades emprant diferents colors.

La finestra «Taula d'isòtops»

El Kalzium pot mostrar els isòtops d'un interval d'elements

Dibuixa les dades

El diàleg Dibuixa les dades... permet mostrar certa informació sobre els elements. L'eix X representa un interval d'elements (des d'un número fins a un altre més gran). Podeu establir aquest interval emprant els camps Primer element i Últim element en el diàleg. Feu clic al botó d'alternar entre les subfinestra de l'eix per alternar els eixos X i Y.

El diàleg «Dibuixa les dades»

El Kalzium pot dibuixar un gràfic amb certes dades quant a un interval d'elements.

Fes els càlculs

L'opció Fes els càlculs és la calculadora del Kalzium. Aquesta calculadora conté una varietat de calculadores per a diferents tasques i realitzar càlculs diferents.

Trobareu les següents calculadores en el Kalzium

Calculadora de massa molecular

Aquesta calculadora us ajudarà a calcular la massa molecular de molècules diferents.

Podeu especificar la forma curta dels noms de molècula afegint-hi més àlies.

El diàleg «Calculadora de massa molecular»

El Kalzium calcula la massa molecular del fenol.

Calculadora de concentracions

Podeu calcular les quantitats que inclouen

  • Quantitat de substància

  • Volum de dissolvent

  • Concentració de la substància

Hi ha un ampli ventall d'unitats per triar i diferents mètodes per especificar les quantitats.

El diàleg «Calculadora de concentracions»

El Kalzium calcula els paràmetres de la solució.

Calculadora nuclear

Aquesta calculadora fa ús de les dades nuclears disponibles en el Kalzium per predir les masses esperades d'un material a través del temps.

El diàleg «Calculadora nuclear»

El Kalzium calcula els paràmetres de la desintegració de l'urani.

Calculadora de gasos

Aquesta calculadora pot calcular els valors de temperatura, pressió, volum, quantitat, etc. de gas per a diversos gasos ideals, així com els no ideals.

El diàleg «Calculadora de gasos»

El Kalzium calcula els paràmetres de gas.

Calculadora de titulacions

Aquesta calculadora tracta d'esbrinar el punt d'equivalència d'un mesurador de pH, basat en l'ajust òptim de la titulació amb una tangent hiperbòlica. També permet resoldre un sistema d'equilibri de les equacions i veure com la concentració d'una espècie canvia en funció d'una altra.

Hi ha dues pestanyes a la pàgina de la calculadora, anomenades:

Valors experimentals

Podeu utilitzar aquesta calculadora per a dibuixar el diagrama de les dades experimentals obtingudes durant una titulació i conèixer el volum d'equivalència. És molt recomanable inserir un nombre parell de punts, per tal de millorar l'algorisme d'ajust, ordenat per volum (el valor de l'eix X).

Equacions teòriques

Aquí podeu omplir la taula amb les equacions que heu obtingut prèviament per a l'equilibri químic.

Per exemple, si teniu aquesta reacció A + B -> C + D, llavors tindreu l'equació K=(C*D)/(A*B) de manera que haureu d'escriure K en la columna Paràmetre i (C*D)/(A*B) en la columna Valor. Si voleu assignar un valor conegut a un paràmetre simplement cal escriure el valor numèric en el camp Valor.

Per exemple, podeu utilitzar el sistema

A=(C*D)/(B*K)

K=10^-3

C=OH

OH=(10^-14)/H

H=10^-4

B=6*(10^-2)

Llavors haureu d'escriure D com a Eix X i A com a Eix Y: pel que trobareu la concentració de canvis A com una funció de la concentració D.

Nota

Si us plau, no utilitzeu parèntesis per als exponents: 10^-3 és correcte, mentre que 10^(-3) és incorrecte.

Els resultats es poden visualitzar prement el botó Dibuixa el gràfic. El gràfic mostra en vermell la corba que ve de les equacions teòriques, en blau els punts experimentals, i en verd la corba aproximada dels punts experimentals. Podeu desar la gràfica com a imatge SVG.

El diàleg «Calculadora de titulacions»

Exemple predefinit dels resultats de titulació.

Equilibrador d'equacions

L'Equilibrador d'equacions permet resoldre equacions químiques. Aquest n'és un exemple:

aH2O + bCO2 -> cH2CO3

L'equació calculada es mostra a la part superior de la finestra. Tal com podeu veure en el primer exemple, també és possible definir el valor d'un o més coeficients. La resta de coeficients s'ajustaran. També és possible emprar claus per a tancar elements o càrregues electròniques tal com es mostra en els dos últims exemples.

El diàleg «Equilibrador d'equacions»

El Kalzium calcula el balanç de l'equació.

Frases de Riscs/Seguretat

Les frases R/S, també conegudes com a declaracions de risc i de seguretat, declaracions R/S, números R/S i frases R/S, és un sistema de codis de perillositat i frases per a l'etiquetatge de productes químics i compostos perillosos. La frase R/S d'un compost consisteix d'una part de risc (R) i d'una part de seguretat (S), cadascuna seguida per una combinació de números. Cada número correspon a una frase. La frase correspon a la combinació de lletra i número mantenint el mateix significat en diferents idiomes.

La finestra «Frases R/S»

El Kalzium pot mostrar frases de Riscs/Seguretat

Glossari

El glossari proveeix definicions de les eines més emprades en química, i també sobre alguns coneixements. Sobre la part esquerra de la finestra es pot veure l'arbre d'elements. A sobre hi ha els termes químics, i a sota trobareu l'arbre d'eines de laboratori.

A la part superior de l'estri veureu una barra de cerca. Si hi escriviu quelcom, els arbres de dades es reajustaran immediatament. El botó petit que hi ha a la dreta de la barra de cerca serveix per esborrar el seu contingut.

El «Glossari»

Taules

Les taules que us mostren les taules per a l'alfabet grec s'utilitza per referir-se a algunes entitats químiques i físiques, i per als prefixos llatins i nombres romans que corresponen als nombres àrabs comuns.

La finestra «Taules»

Barra lateral

Resum

Resum

La pestanya Resum és la primera de la barra lateral i mostra un breu resum de l'element sobre el que estigui situat el cursor del ratolí.

Visualitza

La pestanya Visualitza és la segona al plafó de navegació.

Primer se us mostrarà amb les següents icones i text:

El diàleg «Estat de la matèria»

El Kalzium pot mostrar quins elements són sòlids, líquids o gasosos a una temperatura determinada.

La pestanya Visualitza es pot utilitzar per a filtrar la TPE. Per exemple, aquesta característica permet explorar els elements del període de temps establert. Això és ideal per obtenir una idea de com ha evolucionat la TPE amb el temps, ja que cada vegada es descobreixen més elements. Escolliu una Data de descobriment des de la llista de Degradats. Si moveu el control lliscant us adonareu que el color d'alguns elements desapareixen si el moveu cap a l'esquerra i que tornen a aparèixer si el moveu cap a la dreta. A més, el nombre canvia constantment.

El número representa la data que esteu veient. Si moveu el control lliscant, p. ex., l'any 1856, tan sols veureu els elements que eren coneguts fins a l'any 1856.

El degradat «Data de descobriment»

La TPE en el temps (elements coneguts durant el 1856).