Numeració

La numeració és la manera d'enumerar els 18 grups de la taula periòdica. Podeu escollir entre la numeració IUPAC, IUPAC antiga o CAS, o desactivar-la completament.

Es poden utilitzar les següents opcions en el menú VisualitzaNumeració per a canviar el sistema d'enumeració mostrat:

  • Sense numeració: Si aquesta opció està activa, no s'emprarà cap sistema d'enumeració.

  • IUPAC (predeterminat) vol dir International Union of Pure and Applied Chemistry (Unió Internacional de Química Pura i Aplicada). Es tracta d'una organització que defineix la majoria dels estàndards relacionats amb la Química. El nou sistema IUPAC enumera cada columna amb números aràbics de l'1 (ú) fins al 18 (divuit).

  • CAS vol dir Chemical Abstracts Service (Servei d'abstraccions químiques). En el sistema CAS, les lletres A i B designen al grup d'elements principals (A) i al d'elements de transició (B). Tot i que l'enumeració IUPAC és l'oficial, l'enumeració CAS encara s'empra en escoles i laboratoris.

  • El sistema IUPAC antiga etiquetava les columnes amb números romans seguits per les lletres «A» o «B». Les columnes s'enumeraven de la següent manera: De la primera a la sèptima de «IA» fins a «VIIA», de l'octava a la dècima s'etiquetaven «VIIIA», de l'onzena a la dissetena s'enumeraven «IB» fins a «VIIB», i la divuitena com a «VIII». Com a conseqüència de la confusió que varen crear els sistemes de numeració de la IUPAC antiga i el sistema CAS, la IUPAC va adoptar el seu nou sistema.